Công văn 407/TCT-KK về hoàn trả tiền án phí, phí thi hành án

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 23/02/2016 5 phút đọc

Ngày 27 tháng 01 năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 407/TCT-KK gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vấn đề vướng mắc về đề nghị hoàn trả tiền án phí, phí thi hành án. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Nội dung Công văn 407/TCT-KK

Căn cứ quy định tại Khoản 6.1 Mục I Phần A Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính về các trường hợp được hoàn trả khoản thu NSNN;

Căn cứ quy định tại Khoản 6 Điều 4 Thông tư số 144/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 22/9/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự;

Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 22/2011/TT-BTP ngày 02/12/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục trong quản lý hành chính về thi hành án dân sự;

Căn cứ quy định tại Điều 1, Điểm b Khoản 1 Điều 2, Điều 33 và Điều 57 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2015 của Bộ Tài chính;

Tại Công văn số 1018/THA ngày 18/7/2007 của Cục Thi hành án dân sự (nay là Tổng cục Thi hành án dân sự) hướng dẫn việc xử lý số tiền đã thu nộp NSNN nhưng sau đó có quyết định hoàn trả lại cho đối tượng đã nộp;

Tại Công văn số 107/TCTHADS-KHTC ngày 12/01/2016 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc hoàn trả tiền án phí, phí thi hành án dân sự hướng dẫn sửa đổi một số nội dung Công văn số 1018/THA ngày 18/7/2007:

"1. Nội dung hướng dẫn "Hồ sơ đề nghị hoàn trả khoản án phí, phí thi hành án gửi cho Bộ Tài chỉnh " tại Khoản 2 Mục II Phần A Công văn số 1018/THA được sửa đoi như sau: "Hô sơ để nghị hoàn trả khoản ản phí, phí thỉ hành án gửi cho cơ quan thuế".

2. Về biểu mẫu :

Áp dụng Mầu so 01/ĐNHT (Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước) ban hành kèm theo Thông tư sô 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính thay thế Mân sô 01 (Giây đê nghị hoàn trả sô thu đã nộp ngân sách nhà nước) tại Công văn số 1018/THA."

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, đồng thời đế thống nhất áp dụng các quy định trong lĩnh vực thuế và lĩnh vực tư pháp: Trường hợp cơ quan Thuế nhận được Giấy đề nghị hoàn trả các khoản án phí, phí thi hành án đã nộp NSNN của Cục Thi hành án, Chi cục Thi hành án do cơ quan Thuế quản lý thì cơ quan Thuế thực hiện đối chiếu hồ sơ đề nghị hoàn trả và giải quyết hoàn trả khoản thu NSNN theo quy định.

Tải Công văn 407/TCT-KK

Công văn 407/TCT-KK Tại đây bản PDF Mời các bạn tham khảo thêm một số công văn:
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 435/TCT-CS về hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai

Công văn 435/TCT-CS về hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo