Công văn 445/TCT-CS về thu thuế tài nguyên

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 23/02/2016 4 phút đọc

Ngày 28 tháng 01 năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 445/TCT-CS gửi Cục Thuế tỉnh Quảng Trị vấn đề vướng mắc về thu thuế tài nguyên môi trường. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Nội dung Công văn 445/TCT-CS

Trả lời Công văn số 7631/CT-THNVDT ngày 17/12/2015 của Cục Thuế tỉnh Quảng Trị về thu thuế tài nguyên đối với cát, sỏi đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thu mua gom từ những người khai thác nhỏ lẻ, Tổng cục Thuế có ý kiên như sạu:

- Tại khoản 2, Điều 13 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính về thuế tài nguyên quy định: “2. Thông tư này có hiệu lực thỉ hành từ ngày 20/11/2015 thay the Thông tư số 105/2010/TT-BTC ngày 23/7/2010 của Bộ Tài chính.'1'1

- Tại Điều 14 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định: “7. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế tài nguyên cho cơ quan thuê:... b) Tô chức, cá nhân thu mua tài nguyên đăng ky nôp thuế tài nguyên thay cho tô chức, cá nhân khai thác nhỏ lẻ thì thực hiện nộp hồ sơ khai thuế tài nguyên cho cơ quan thuế quản lỷ trực tiếp cơ sở thu mua tài nguyên.

... 2. Khai thuế tài nguyên (trừ dầu thô) là loại khai theo tháng và khai puyêt toán năm hoặc khai quyết toán đến thời điếm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyến đối hình thức sở hữu, giải thê, chấm dứt hoạt động. ”

Căn cứ quy định nêu trên, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh có sản lượng cát, sỏi thu gom của người khai thác nhỏ lẻ, thuộc diện kê khai nộp thuế tài nguyên phát sinh trước ngày Thông tư số 152/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành (ngày 20/11/2015), nhưng chưa khai nộp thuế thì tiếp tục khai nộp thuế tài nguyên theo các văn bản áp dụng trước ngày Thông tư số 152/2015/TT-BTC có hiệu lực.

Tải Công văn 445/TCT-CS

Công văn 445/TCT-CS Tại đây bản PDF Mời các bạn tham khảo thêm một số công văn:
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 444/TCT-KK về hoàn thuế giá trị gia tăng

Công văn 444/TCT-KK về hoàn thuế giá trị gia tăng

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo