Công văn 444/TCT-KK về hoàn thuế giá trị gia tăng

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 23/02/2016 6 phút đọc

Ngày 28 tháng 01 năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 444/TCT-KK gửi Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp vấn đề vướng mắc về hoàn thuế giá trị gia tăng. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Nội dung Công văn 444/TCT-KK

rả lời công văn số 1853/CT-KTNB ngày 27/11/2015 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Công ty TNHH một thành viên khách sạn Huỳnh Đức, sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tống cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3, khoản 4 Điều 65 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; ' .

Căn cứ khoản 10 Điều 2 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/1/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ khoản 3 Điều 9 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Căn cứ Điều 14, Điều 15, khoản 1 Điều 18, khoản 1 Điều 19 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT; Điều 14, Điều J 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT; khoản 9 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính, thì:

Trường họp Công ty TNHH một thành viên khách sạn Huỳnh Đức đầu tư xây dựng công trình khách sạn Huỳnh Đức trên đất mượn của bà Huỳnh Thị Kim Hương và đưa khách sạn Huỳnh Đức vào sử dụng từ ngày 13/11/2013, hợp đồng mượn đất giữa Công ty TNHH một thành viên khách sạn Huỳnh Đức - đại diện là bà Huỳnh Thị Kim Hương và bà Huỳnh Thị Kim Hương không có chứng nhận của công chứng nhà nước hoặc chứng thực của ƯBND xã, phường, thị trấn theo quy định, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất người sử dụng là bà Huỳnh Thị Kim Hương; ngày 14/2/2015 người sử dụng đất đổi tên thành Công ty TNHH một thành viên khách sạn Huỳnh Đức thì Công ty TNHH một thành viên khách sạn Huỳnh Đức không đủ điều kiện để được hoàn thuế GTGT kỳ từ tháng 4/2012 đến tháng 12/2013 đối với dự án đầu tư công trình khách sạn Huỳnh Đức, số thuế GTGT đầu vào của công trình này doanh nghiệp được khấu trừ trong quá trình sản xuất kinh doanh theo quy định.

Đe nghị Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp kiểm tra nếu Công ty TNHH một thành viên khách sạn Huỳnh Đức sử dụng toàn bộ công trình khách sạn Huỳnh Đức vào sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì số thuế GTGT đầu vào của công trình xây dựng khách sạn Huỳnh Đức doanh nghiệp được khấu trừ toàn bộ; trường hợp Công ty TNHH một thành viên khách sạn Huỳnh Đức chỉ sử dụng một phần công trình khách sạn Huỳnh Đức vào sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì doanh nghiệp chỉ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của công trình khách sạn Huỳnh Đức tương ứng với diện tích sử dụng cho sản xuât kinh doanh chịu thuế GTGT.

Tải Công văn 444/TCT-KK

Công văn 444/TCT-KK Tại đây bản PDF Mời các bạn tham khảo thêm một số công văn:
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 407/TCT-KK về hoàn trả tiền án phí, phí thi hành án

Công văn 407/TCT-KK về hoàn trả tiền án phí, phí thi hành án

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo