Công văn 4271/TCT-CS của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 14/10/2015 4 phút đọc

Ngày 14 tháng 10 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4271/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế TNDN. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4271/TCT-CS

Nội dung Công văn 4271/TCT-CS

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp

Trả lời công văn số 1426/CT-TTr ngày 15/9/2015 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp vê khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của Công ty CP Việt Ánh. về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điều 475 Bộ Luật Dân sự ngày 14/06/2005 quy định:

“Điêu 475. Sử dụng tài sản vay

Các bên cổ thê thoả thuận vể việc tài sản vay phải được sử dụng đúng mục đích vay; bên cho vay cỏ quyên kiếm tra việc sử dụng tài sản và có qưyền đòi lại tài sản vay ừ-ước thời hạn, nếu đã nhắc nhở mà bên vay vân sử dụng tài sản trải mục đích. ” - Tại Khoản 1 Điều 6 và Khoản 2 Điều 24 Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thông đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế cho vay của tố chức tín dụng đối với khách hàng hướng dẫn:

“Điều 6. Nguyên tắc vay vốn

Khách hàng vay vốn của tổ chức tín dụng phải đảm bảo:

1. Sử dụng vôn vay đúng mục đích đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng. ”

“Điều 24. Quyền và nghĩa vụ của khách hàng.

2. Khách hàng vay có nghĩa vụ:

a) Cung cấp đầy đủ, trung thực các thông tin, tài liệu ỉỉên quan đến việc vay vôn và chịu ừ-ảch nhiệm về tính chính xác của các thông tin, tài liệu đã cung cấp;

b) Sử dụng vốn vay đủng mục đích, thực hiện đúng các nội dung đã thoả thuận trong hợp đông tín dụng và các cam kết khác;

c) Trả nợ gốc và lãi vốn vay theo thoả thuận trong hợp đồng tín dụng;

d) Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi không thực hiện đủng những thoả thuận về việc trả nợ vay và thực hiện các nghĩa vụ bảo đảm nợ vay đã cam kết trong hợp đồng tín dụng. ”

- Tại Điều 94 Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 quy định:

“Điều 94: Xét duyệt cấp tín dụng, kiểm tra sử dụng tiền vay

Tải Công văn 4271/TCT-CS

Công văn 4271/TCT-CS Tại đây bản PDF

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công MinhAdmin
Bài viết trước Công văn 4276/TCT-CS của tổng cục thuế

Công văn 4276/TCT-CS của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Công văn 4278/TCT-CS của tổng cục thuế

Công văn 4278/TCT-CS của tổng cục thuế
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo