Công văn 4253/TCT-KK của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 13/10/2015 6 phút đọc

Ngày 13 tháng 10 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4253/TCT-KK trả lời Cục Thuế thành phố Hà Nội về vấn đề vướng mắc về khai, nộp khoản thu cho thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4253/TCT-KK

Nội dung Công văn 4253/TCT-KK

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nang

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2567/CT-TTHT đề ngày 04/8/2015 của Cục Thuê TP. Đà Năng nêu vướng măc vê khai, nộp khoản thu cho thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt .của Công ty TNHH MTV Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nang, về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

-Căn cứ quy định tại Điều 4 Quyết định số 84/2007/QĐ-TTg ngày 11/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về phương thức và mức thu phí, giá thuê sử dụng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư:

“ Điều 4. Quản ỉỷ thu, nộp và sử dụng phỉ, giá thuê kết cẩu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư

...2. Hàng thảng, doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt có trách nhiệm kê khai khoản 20% tiền thu cho thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt phải nộp với cơ quan Thuế trong thời gian 20 ngày đầu của tháng tiếp theo...”

-Căn cứ quy định tại Khoản 3.1 mục III Thông tư số 21/2008/TT-BTC ngày 4/3/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn phương thức và mức thu phí, giá thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư:

“Hàng thảng, trong thời gian 20 ngày đầu của thảng tiếp theo, doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt có trách nhiệm kê khai khoản 20% tiên thu cho thuê sử dụng kết cẩu hạ tầng đường sắt phải nộp với cơ quan thuế theo Mẩu 01/PHLP ban hành kèm theo Thông tư sổ 60/2007/TT-BTC ngàỵ 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một so điều của Luật Quản lý thuế”.

Căn cứ các quy định nêu trên, Công ty TNHH MTV Thông tin túi hiệu Đường sắt Đà Nằng khi phát sinh khoản thu cho thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt phải khai tờ khai phí, lệ phí (mẫu 01/PHLP ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 hiện nay là mẫu 01/PHLP ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013). Khi lập chứng từ nộp tiền vào NSNN, Công ty phải ghi rõ cơ quan thuế quản lý thu để KBNN có căn cứ gửi chứng từ cho cơ quan thuế tổng hợp số thu lên báo cáo thu nội địa và theo dõi việc thực hiện nghĩa vụ thuế của Công ty.

Tổng cục Thuế sẽ bổ sung tiểu mục 3853 vào đanh mục phí, lệ phí tại chức năng khai tờ khai tờ khai 01/PHLP, 02/PHLP trên ứng dụng iHTKK và TMS để hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh két cấu hạ tầng đường sắt khai khoản thu tiền cho

thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt theo đúng quy định tại Thông tư sô 21/2008/TT-BTC. Đồng thời, Tổng cục Thuế sẽ phối họp với Vụ Ngân sách Nhà nước và Kho bạc nhà nước sửa bộ chi tiêu và công thức ừên báo cáo thu nội địa (BC3) của cơ quan thuế và báo cáo thu và vay của NSNN (B2-01/NS) của KBNN theo hướng chuyển chỉ tiêu thu cho thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường săt lên phần thu do cơ quan thuế quản lý.

Công văn 4253/TCT-KK

tại đây

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 4252/TCT-KK của tổng cục thuế

Công văn 4252/TCT-KK của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo