Công văn 4252/TCT-KK của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 16/07/2024 8 phút đọc

Ngày 13 tháng 10 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4252/TCT-KK trả lời Cục Thuế tỉnh Tiền Giang về vấn đề vướng mắc về nộp thuế điện tử. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4252/TCT-KK

Nội dung Công văn 4252/TCT-KK

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tiền Giang

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 787/CT-TTHT ngày 31/08/2015 của Cục Thuế tỉnh Tiền Giang báo cáo tình hình khó khăn về nộp thuế điện tử. về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1.Về trường hợp của Công ty TNHH VBL Tiền Giang

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế:

“Trường hợp người nộp thuế là tổ chức kinh doanh tại địa bàn có cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin phải thực hiện kê khai, nộp thuế, giao dịch với cơ quan quản lý thuế thông qua phương tiện điện tử theo quy định của pháp luật vê giao dịch điện tử.

Chính phủ quy định chỉ tiết khoản này.”

Theo quy định tại Khoản 12 Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định

về thuế:

“Người nộp thuế là tổ chức kinh doanh sử dụng các dịch vụ điện tử do cơ quan thuế cung cấp (đăng kỷ thuế, khai, nộp thuế, fra cứu và gửi thông tin về thuế), trừ trường hợp đặc biệt theo quy định của Bộ Tài chỉnh... ”

Theo quy định tại Tiết a, Điểm 2, Mục II Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/03/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016:

“a) Năm 2015, phẩn đấu cảc chỉ tiêu về môi trường kinh doanh của nước ta đạt và vượt mức trung bình của các nước ASEAN-6:

...tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử đạt tối thiểu 90%;...”

  • Theo hướng dẫn tại Điều 24 Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế:

“Điều 24. Hình thức nộp thuế điện tử

Người nộp thuế có thể lựa chọn các hình thức sau đây để thực hiện nộp thuế điện tử:

  1. Thông qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.
  2. Giao dịch với ngân hàng nơi người nộp thuế mở tài khoản thông qua hình thức thanh toán điện tử (Internet, Mobỉỉe, ATM, POS và cảC' hình thức thanh toán điện tử khác) của ngân hàng đê thực hiện thủ tục nộp thuê.
  • Theo Công văn số 8112/BTC-TCT ngày 18/6/2015 của Bộ Tài chính gửi các Ngân hàng về việc đẩy mạnh triên khai nộp thuê điện tử, Bộ Tài chính đã đê nghị các Ngân hàng:

Thông báo cho khách hàng (là doanh nghiệp): Từ tháng 12/2015, Ngân hàng chỉ cung cấp dịch vụ nộp thuê băng hình thức điện tử và không thực hiện thu thuế trực tiếp tại quầy (trừ trường hợp lỗi hệ thong). ”

Căn cứ những quy định nêu trên, Tổng cục Thuê đê nghị Cục Thuê tỉnh Tiền Giang:

  • Có vãn bản thông báo Công ty TNHH VBL Tiên Giang thuộc trường họp phải nộp thuế điện tử theo quy định của Luật Quản lý thuê;
  • Hướng dẫn Công ty TNHH VBL Tiền Giang thực hiện nộp thuế điện tử qua các hình thức điện tử do ngân hàng nơi Công ty TNHH VBL Tiên Giang đã mở tài khoản cung cấp (trường hợp Công ty TNHH VBL Tiên Giang mở tài khoản tại ngân hàng chưa triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử với Tông cục Thuê) hoặc nộp thuế điện tử qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế băng tài khoản mở tại các ngân hàng đã triển khai dịch vụ nộp thuê điện tử với Tông cục Thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính.
2.Về việc nộp thuế của các đơn vị sự nghiệp có thu

Tiêu chí 90% doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử theo hướng dẫn tại Công văn số 3331/TCT-CNTT ngày 17/8/2015 của Tổng cục Thuế về việc triển khai Nộp thuế điện tử năm 2015 không bao gồm các đơn vị sự nghiệp có thu. Tổng cục Thuế sẽ báo cáo Bộ Tài chính về chủ trương và các biện pháp cần thiết để triển khai nộp thuế điện tử đối với các đơn vị này. Trước mắt, đề nghị Cục Thuế hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp có thu nộp thuế theo các hình thức phù họp với từng đơn vị sự nghiệp.

Tải Công văn Công văn 4252/TCT-KK

Công văn Công văn 4252/TCT-KK tại đây bản PDF

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 4232/TCT-QLN của tổng cục thuế

Công văn 4232/TCT-QLN của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo