Công văn 4232/TCT-QLN của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 13/10/2015 5 phút đọc

Ngày 13 tháng 10 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4232/TCT-QLN trả lời Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề vướng mắc về miễn tiền chậm nộp. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4232/TCT-QLN

Nội dung Công văn 4232/TCT-QLN

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 09/15/QTTNTT ngày 28/7/2015 của Công ty Cổ phàn Quản trị Tài Nguyên Tri Thức về việc đề nghị miễn tiền phạt nộp chậm khi thực hiện dự án Xây dựng Trường Quốc Tế Mỹ. về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về trường họp được miễn xử phạt vi phạm pháp luật về thuế, miễn tiền chậm nộp thuế

Điểm 1 Mục XIII Phần E Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế quy định: “Người nộp thuế bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế có quyền đề nghị miễn xử phạt vi phạm pháp luật về thuế trong trường hợp gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bấu ngờ hoặc trường hợp bất khả kháng khác”.

Khoản 1 Điều 35 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định: “Người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp theo quy định tại Điều 34 của Thông tư này có quyền đề nghị miễn tiền chậm nộp trong trường hợp gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, dịch bệnh, bệnh hiểm nghèo hoặc trường hợp bất khả kháng khác”.

về thẩm quyền miễn xử phạt vi phạm pháp luật về thuế, miễn tiền chậm nộp thuế

Điểm 3 Mục XIII Phần E Thông tư số 61/2007/TT-BTC quy định: “Người có thẩm quyền ra quyết đinh xử phạt có trách nhiệm xem xét miễn xử phạt vi phạm- pháp luật về thuế khi nhận được hồ sơ đề nghị miễn xử phạt của người nộp thuế đối với các vụ việc thuộc thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về thuế của mình hoặc của cấp dưới theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính”.

Khoản 4 Điều 35 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định: “Thủ trưởng cơ quan thuế đã ban hành thông báo tiền chậm nộp có quyền ban hành quyết định miễn tiền chậm nộp theo mẫu số 01/MTCN đối với thông báo mà mình đã ban hành”.

Để có cơ sở trả lời Công ty cổ phần Quản trị Tài Nguyên Tri Thức và có căn cứ để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định miễn xử phạt vi phạm pháp luật về thuế, đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, có ý kiến đoi vơi đề nghị miễn tiền chậm nộp của Công ty cổ phần Quản trị Tài Nguyên Tri Thức.

Tải Công văn 4232/TCT-QLN

Công văn 4232/TCT-QLN tại đây bản PDF

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 4231/TCT-TNCN của tổng cục thuế

Công văn 4231/TCT-TNCN của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo