Công văn 4217/TCT-CS của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 19/07/2024 6 phút đọc

Ngày 12 tháng 10 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4217/TCT-CS trả lời Thuế thành phố Đà Nằng. về vấn đề vướng mắc về chính sách thu lệ phí trước bạ. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4217/TCT-CS

Nội dung Công văn 4217/TCT-CS

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nằng.

Trả lời Công văn số 1972/CT-TTHT đề ngày 17/06/2015 của Cục Thuế thành phô Đà Nang về việc vướng mắc chính sách thu lệ phí trước bạ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014:

+ Tại Khoản 2 Điều 36 (trước đây là Điều 29 Luật Doanh nghiệp năm 2005) quy định:

“Điều 36. Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vắn

2. Tài sản được sử dụng vào hoạt động kỉnh doanh của chủ doanh nghiệp tư nhân không phải ỉàm thủ tục chuyên quyền sở hữu cho doanh nghiệp. ”

+ Khoản 1, Điều 73 (trước đây là Điều 63 Luật Doanh nghiệp năm 2005) quy định:

“Điều 73. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tô chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm vể các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số von điều lệ của công ty. ”

+ Khoản 1, Điều 183 (trước đây là Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2005) quy định:

“Điều 183. Doanh nghiệp tư nhân

1. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhãn làm chủ và tự chịu trách nhiệm- bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. - Tại Khoản Ị, Điều 24 Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp quy định:

“Điều 24. Chuyến đoi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn

Doanh nghiệp tư nhân có thế chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân nếu đủ các điểu kiện sau đây:

a) Có đủ các điều kiện quy định tại Điều 24 của Luật Doanh nghiệp;

b) Chủ doanh nghiệp tư nhân phải là chủ sở hữu công ty (đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là cả nhân), hoặc thành viên (đổi với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên);

- Tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số' 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ quy định:

“2. Sửa đoi Khoản 18, Điều 3 như sau:

“18. Tài sản của tổ chức, cá nhăn đã nộp lệ phí trước bạ phải đăng kỷ lại quyền sở hữu, sử dụng do việc chia, tách, cố phần hoá, hợp nhất, sáp nhập, đôi tên tố chức theo quyết định của cơ quan có thấm quyền.

Trường hợp đổi tên đồng thời đỗi chủ sở hữu tài sản thì chủ tài sản phải nộp lệ phí trước bạ ”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp DNTN Anh Trọng do bà Hồ Thị Mỹ Linh là chủ doanh nghiệp chuyển đổi loại hĩnh thành Công ty TNHH MTV Anh Trọng do bà Hồ Thị Mỹ Linh là chủ sở hữu, sau đó Công ty TNHH MTV Anh Trọng đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản của DNTN Anh Trọng thì Công ty thuộc đối tượng không phải kê khai nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 34/2013/TT-BTC nêu trên.

Tải Công văn 4217/TCT-CS

Công văn 4217/TCT-CS Tại đây bản PDF

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 4216/TCT-CS của tổng cục thuế

Công văn 4216/TCT-CS của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo