Công văn 4213/TCT-CS của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 18/07/2024 6 phút đọc

Ngày 12 tháng 10 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4213/TCT-CS trả lời Cục thuế tỉnh Đồng Tháp về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4213/TCT-CS

Nội dung Công văn 4213/TCT-CS

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 949/CT-KTNB ngày 23/06/2015 của Cục thuê tỉnh Đông Tháp đê nghị hướng dân việc áp dụng ưu đãi miên, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) trong trường hợp không có Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đối với trường họrp của Công ty TNHH XNK Phương Thanh, về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 8, Điều 3, Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 quy định:

“8. Dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất bỏ vốn trung và dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác địyứỉ\

- Tại Khoản 2, Điều 45, Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 quy định thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án trong nước:

“2. Đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ mười lăm tỷ đồng Việt Nam đến dưới ba trăm tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đâu tư có điêu kiện thì nhà đầu tư làm thủ tục đăng kỷ đầu tư theo mâu tại cơ quan Nhà nước quản lý đầu tư cấp tỉnìỶ\

- Tại Khoản 4, Mục II, Phần H, Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định:

“4. Thuế suất ưu đãi 20% trong thời gian mười năm (10 năm) áp dụng đối với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đẩu tư tại địa bàn có diều kiện kinh tế xã hội khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ”.

- Tại Khoản 3, Mục III, Phần H, Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định:

“3. Miễn thuế 02 năm và giảm 50% sổ thuế phải nộp trong 04 năm tiếp theo đôi với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điểu kiện kỉnh tế - xã hội khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định so 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ”

Căn cứ theo các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH XNK Phương Thanh thành lập ngày 17/06/2010 là doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp (thuộc địa bàn có điêu kiện kinh te -xa hội khó khăn) cỏ dự án đầu tư quy mô 30 tỷ đồng nên thuộc diện phải làm thủ tục đăng ký đầu tư theo quy định tại Khoản 2, Điêu 45, Luật Đâu tư so 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005. Tuy nhiên, đến ngày 10/11/2014, Công ty mới được UBND tỉnh Đồng Tháp cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 51121000170 nên đen ngàv 10/11/2014 Công ty mơi đáp ứng đủ điều kiện để được hưởng ưu đãi vê thuế TNDN do vậy, Công ty chỉ được hưởng ưu đãi về thuế TNDN cho thời gian còn lại tính từ năm 2014.

Trường hợp trong giai đoạn sau khi thành lập, Công ty có thực hiện đau tư tăng vốn ĨĨ1 Ở rộng quy mô sản xuât, kinh doanh thì hoạt động đâu tư tang von thuọc diện đầu tư mở rộng. Việc ưu đãi về thuế TNDN đối với hoạt động đâu tư mở rộng căn cứ theo CỊUV định tại các văn bản quy phạm phap luạt ơ tưng thơi điểm tương ứng.

Tải Công văn 4213/TCT-CS

Công văn 4213/TCT-CS Tại đây bản PDF
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 4211/TCT-CS của tổng cục thuế

Công văn 4211/TCT-CS của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo