Công văn 4101/TCT-CS của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 06/10/2015 12 phút đọc

Ngày 06 tháng 10 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4101/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Nghệ An về vấn đề thuế GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Công văn 4101/TCT-CS

Nội dung 4101/TCT-CS

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 4011/TCT-CS V/v: thuế GTGT

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nghệ An. Tổng cục Thuế nhận được công văn số 110/CT-KTNB ngày 8/7/2015 của Cục Thuế tỉnh Nghệ An về chứng từ thanh toán trong hồ sơ hoàn thuế của Công ty TNHH thương mại tổng hợp Phú Sơn, công văn số 19/CV-PS ngày 22/7/2015 của Công ty TNHH Thương mại Tổng họp Phú Sơn về bổ sung hồ sơ chứng từ. về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Căn cứ điểm c3 khoản 1.3 mục III phần B Thông tư số 129/2008/TT- BTC ngàỵ 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng; điểm 2 Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT, hướng dẫn thi hành-Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngay 22/7/2011 của Chính phủ. Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, tại công văn của Cục thuế Nghệ An chưa trình bày nội dung Công ty TNHH thương mại tổng hợp Phú Son chuyển lại tiền cho phía nước ngoài (khách hàng Trung Quốc) như thế nào để sau đó phía nước ngoài thanh toán qua ngân hàng cho Công ty TNHH thương mại tổng hợp Phú Sơn? hàng hóa xuất khẩu của Công ty TNHH thương mại tổng hợp Phú Sơn có được cơ quan hải quan kiểm tra thực xuất 100% khi xuất khẩu hay không nên chưa có đủ cơ sở để trả lời. Liên quan đến công tác tăng cường quản lý hoàn thuế GTGT, ngày 30/7/2015 Bộ Tài chính có công văn số 10492/BTC-TCT gửi Cục Thuế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn: “7. Không thực hiện hoàn thuế đổi với: Doanh nghiệp cỏ hoạt động xuất khẩu qua cửa khẩu chính, phụ, đường mòn, lối mở biên giới đất liền,... không có hoặc cỏ nhưng không đảm bảo tính phù hợp giữa các chứng từ: hợp đồng xuất khấu; tờ khai hải quan có xác nhận thực xuât của cơ quan Hải quan; hóa đơn xuât khâu/hỏa đơn GTGT; chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối véi hàng hóa mua vào, hàng hỏa xuât khâu; chứng từ chứng minh về vận tải. Cục Thuế thống kê và bảo cáo các trường hợp đã hoàn thuế đổi với người nộp thuê có hoạt động xuất khấu qua cửa khấu phụ, đường mòn, loi mở biên giới đất liền về Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) chậm nhất trước ngày 30/8/2015. Doanh nghiệp có chứng từ thanh toán từ tài khoản vãng lai của khách hàng nước ngoài mở tại to chức tín dụng được phép hoạt động ở Việt Nam không đáp ứng đầy đủ các quy định tại Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dân về thuế giá trị gia tăng, công văn số Ỉ0024/BTC-TCTngày 22/7/2014 của Bộ Tài chính về một số biện pháp tăng cường công tác quản ỉỷ thuê, hải quan đối với hàng hóa xuất khấu qua biên giới đât liên, hoặc cỏ chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhimg không đảm bảo đầy đủ các thông tin, nội dung ghi trên chứng từ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Doanh nghiệp kỉnh doanh đối với những hàng hóa, dịch vụ kỉnh doanh có điêu kiện nhưng không đáp ứng được điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư. Chứng từ thanh toán bằng hổi phiếu từ tài khoản ngân hàng nước ngoài qua tô chức tín dụng được phép hoạt động ở Việt Nam mà trên hối phiếu không có đây đủ các thông tin của khách hàng nước ngoài theo hợp đồng xuất khẩu, không cỏ thông tin đây đủ về người mua hàng hoặc thông tin không phù hợp với hợp đồng xuất khấu, cụ thể: 1) Tên và sổ hiệu của chủng từ; 2) Ngày, tháng, năm lập chứng từ; 3) Tên, địa chỉ, so Chửng minh nhân dân/Hộ chiếu, so hiệu tài khoấn của người trả (hoặc chuyển) tiền; Tên, địa chỉ của ngân hàng phục vụ người trả (hoặc người chuyển) tiền; 4) Tên, địa chỉ, sổ Chứng minh nhân dân/Hộ chiêu, sổ hiệu tài khoản của người thụ hưởng sổ tiền trên chứng từ; Tên, địa chỉ của ngân hàng phục'vụ người thụ hưởng; 5) sổ lượng, đơn giá và sổ tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính ghi bằng sổ; tổng sổ tiền của chứng từ kế toán dùng đê thu, chi tiền phải ghi bằng sổ và bằng chữ (trường hợp thông tin về “số lượng, đơn giá ” của nghiệp vụ kinh tê phát sinh đã được thê hiện rõ tại hỏa đơn bản hàng, hợp đồng mua bán, tờ khai hàng hóa xuất khẩu) có liên quan thì người trả (hoặc người chuyên) tiên phải ghi rõ “Thanh toán cho hóa đơn mua hàng (hoặc hợp đồng mua bán, hoặc tờ khai hàng hóa xuất khẩu) sổ... ngày...” có liên quan tại phần thông tin “Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh ” đê thay thê cho thông tin “sô lượng, đơn giá ” của nghiệp vụ kinh tê phát sinh); 6) Nội dung nghiệp vụ kinh tê, tài chính phát sinh (tô chức tín dụng phải ghi rõ theo thông tin do bên trả tiên cung câp); 7) Chữ kỷ, họ và tên của người lập, người duyệt và những người liên quan đến chứng từ kế toán...). Cục Thuê, Chi cục Thuế tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản hướng dân của Bộ Tài chính vê các biện pháp, giải pháp liên quan đên hoàn thuê giả trị gia tăng và thanh tra, kiếm tra, đảm bảo phổi hợp chặt chẽ với các cơ quan trên địa bàn nhăm ngăn chặn các hành vi vi phạm vê hoàn thuế giá trị gia tăng, trường hợp người nộp thuế có dấu hiệu vỉ phạm nghiêm trọng về thuế, có dấu hiệu tội phạm, cơ quan Thuế đề nghị và chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền để cung cấp thông tin xác minh hoặc điều tra, truy cứu trách nhiệm hình sự đôi với người nộp thuế và những người nộp thuế khác có liên quan. Thực hiện trao đối thông tin và phổi hợp công tác giữa cơ quan Hải quan và cơ quan Thuê theo Quy chê ban hành kèm theo Quyêt định sô 574/ỌĐ- B1 c ngày 30/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính... ” Ngày 28/9/2015, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3979/TCT-TTr gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác thanh tra, kiêm tra lĩnh vực hoàn thuê và lĩnh vực kinh doanh nhà ở xã hội (bản photo kèm theo), tại điểm 2 công văn có đề nghị các Cục Thuế triển khai công tác kiêm tra, thanh tra hoàn thuê đôi với hàng hóa xuât khâu qua đường biên giới đât liên; tông hợp báo cáo kêt quả thanh tra, kiêm tra hoàn thuê đầy đủ chỉ tiêu, đúng thời gian quy định gửi về Tổng cục Thuế (điểm 3).

Theo trình bày tại công văn của Cục thuế thì phía nước ngoài thanh toán lại cho Công ty TNHH thương mại tổng họp Phú Son bằng hình thức biên mậu thông qua Hối phiếu của Ngân hàng.

Đề nghị Cục Thuế căn cứ hướng dẫn tại điểm 7 công văn số 10492/BTC- TCT ngày 30/7/2015 của Bộ Tài chính để thực hiện và hướng dẫn tại công văn số 3979/TCT-TTr ngàỵ 28/9/2015 để báo cáo kết quả kiểm tra trước và sau hoàn thuế về Tổng cục Thuế (Vụ Thanh tra).

Tải công văn 4101/TCT-CS

Công văn 4101/TCT-CS tại đây ban doc Công văn 4101/TCT-CS tại đây bản PDF  
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 4113/TCT-KK của tổng cục thuế

Công văn 4113/TCT-KK của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo