Công văn 4113/TCT-KK của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 16/07/2024 6 phút đọc

Ngày 06 tháng 10 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4113/TCT-KK trả lời Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc về vấn đề vướng mắc về khấu trừ thuế GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4113/TCT-KK

Nội dung Công văn 4113/TCT-KK

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 4113/TCT-KK V/v: khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc

Trả lời Công văn số 214Q/CT-KTT1 ngày 04/6/2015 của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc về việc bù trừ thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ của Chi nhánh Công ty Honda tại Hà Nam; sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ- CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/02/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ.

Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợp Công ty Honda Việt Nam có dự án đầu tư khác tỉnh, thành phố nơi Công ty có trụ sở chính, đồng thời dự án gắn với việc thành lập pháp nhân mới là Chi nhánh Công ty Honda Việt Nam tại Hà Nam từ tháng 7/2011, Chi nhánh hạch toán độc lập, kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu tra. Chi nhánh Công ty Honda Việt Nam tại Hà Nam thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh mẫu 01/GTGT và hoạt động đầu tư dự án mẫu 02/GTGT đến hết tháng 03/2013.

Từ tháng 4/2013 (dự án chưa hoàn thành), Công ty Honda Việt Nam quyết định Chi nhánh Công ty Honda Việt Nam tại Hà Nam không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu và chuyển đổi hình thức hạch toán kế toán từ hạch toán độc lập sang hạch toán phụ thuộc, đồng thời chuyển đổi phương pháp kê khai khấu trừ tại Hà Nam saag kê khai thuế giá trị gia tăng tập trung tại trụ sở chính theo điểm d Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính (Công ty Honda Việt Nam kê khai nộp thuế giá trị gia tăng cho Chi nhánh tại Hà Nam theo tỷ lệ % tính trên doanh thu) thì Chi nhánh Công ty Honda Việt Nam tại Hà Nam không phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng. Chi nhánh Công ty Honda Việt Nam tại Hà Nam đề nghị Cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác nhận số tiền thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ của dự án để bàn giao cho Công ty Honda Việt Nam kèm theo toàn bộ hồ sơ chứng từ, Công ty Honda Việt Nam thực hiện kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh tại Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc được biết

Tải công văn 4113/TCT-KK

Công văn 4113/TCT-KK Tại đây (bản doc) Công văn 4113/TCT-KK Tại đây (bản PDF)
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 4092/TCT-DNL của tổng cục thuế

Công văn 4092/TCT-DNL của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo