Công văn 4146/TCT-CS của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 18/07/2024 7 phút đọc

Ngày 07 tháng 10 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4146/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Bình Dương, Công ty TNHH Giấy và Bao bì Đồng Tiến về vấn đề vướng mắc về về việc xuất hoá đơn của Chi nhánh sau khi giải thế. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4146/TCT-CS

Nội dung Công văn 4146/TCT-CS

Tại điểm b, Khoản 7, Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngàỵ 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT hướng dẫn cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế trong các trường hợp sau:

“7. Các trường hợp khác:

Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế trong'eáe« trường hợp sau:

Điều, chụyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp; điều chuyển, tài sản khi chia, tách, họp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doánh nghiệp.'Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thưộc trong cơ sơ kinh doanh; tài sản điều chuyến khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phai có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phai xuất hoá đơn.

Trường họp tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một cơ sở kinh doanh thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải xuất hoá đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định, trừ trường hợp hướng dẫn tại khoản 6 Điều này.”

Tại Khoản 6, Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“6. Tài sản cố định đang sử dụng, đã thực hiện trích khấu hao khi điều chuyển theo giá trị ghi trên sổ sách kế toán giữa cơ sở kinh doanh và các đơn vị thành viên do một cơ sở kinh doanh sở hữu 100% vốn hoặc giữa các đơn vị thành viên do một cơ sở kinh doanh sở hữu 100% vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT thì không phải lập hoá đơn và kê khai, nộp thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh có tài sản cố định điều chuyển phải có Quyết định hoặc Lệnh điều chuyển tài sản kèm theo bộ hô sơ nguồn gốc tài sản.

Trường hợp tài sản cố định khi điều chuyển đã thực hiện đánh giá lại giá trị tài sản hoặc điều chuyển cho cơ sở sản xuât kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT thì phải lập hoá đơn GTGT, kê khai, nộp thuê GTGT theo quy định.”

Theo trình bày của Công ty TNHH Giấy và Bao bì Đồng Tiên tại công văn số 015/2015/CV-ĐT ngày 24/7/2015 thì: Tháng 9/2014 Công ty Giấy và Bao Bì Đồng Tiến Chi nhánh Bình Dương được Hội đồng Quản trị quyêt định chuyên đổi hình thức hoạt động từ phụ thuộc sang hình thức độc lập có tư cách pháp nhân với tên gọi là Công ty TNHH Giấy Đồng Tiến Bình Dương, thành viên trong hội đồng thành viên không thay đổi, cơ sở vật chât của Công ty dựa trên nền tảng 100% của Chi nhánh Bình Dương.

Căn cứ quy định nêu trên và theo trình bày của Công ty, trường hợp điều chuyển tài sản: TSCĐ, nguyên vật liệu, hàng hoá tồn kho... từ Công ty Giây và Bao bì Đồng Tiến - Chi nhánh Bình Dương về Công ty TNHH Giây Đông Tiên Bình Dương khi giải thể Chi nhánh Bình Dương để chuyên đôi sang hình thức Công ty độc lập có tư cách pháp nhân thì không phải lập hoá đơn và kê khai, nộp thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải có lệnh điêu chuyển tài sản kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản.

Tải công văn 4146/TCT-CS

Công văn 4146/TCT-CS Tại đây bản PDF
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 4101/TCT-CS của tổng cục thuế

Công văn 4101/TCT-CS của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo