Nghị định 108/2015/NĐ-CP về thuế tiêu thụ đặc biệt

haivtca Tác giả haivtca 05/10/2015 7 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung Nghị định 108/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt, ban hành ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính Phủ

Nghị định 108/2015/NĐ-CP về thuế tiêu thụ đặc biệt
Nghị định 108/2015/NĐ-CP về thuế tiêu thụ đặc biệt

Nội dung Nghị định 108/2015/NĐ-CP về thuế tiêu thụ đặc biệt

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Điều 2. Đối tượng chịu thuế

1. Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thực hiện theo quy định tại Điều 2 của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. ..... (xem chi tiếp tại Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất)

Điều 3. Đối tượng không chịu thuế

Đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thực hiện theo quy định tại Điều 3 của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt ......... (xem chi tiết tại Đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất)

Điều 4. Giá tính thuế

1. Đối với hàng hóa nhập khẩu (trừ xăng các loại) do cơ sở kinh doanh nhập khẩu bán ra và hàng hóa sản xuất trong nước, giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt được xác định ......... (xem chi tiết tại Cách xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất)

Điều 5. Thuế suất

Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt thực hiện theo Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt quy định tại Khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt..... (xem chi tiết tại Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất năm 2015)

Điều 6. Hoàn thuế

Việc hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt thực hiện theo quy định tại Điều 8 của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt...... (xem chi tiết tại Quy định về hoàn thuế thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2015)

Điều 7. Khấu trừ thuế

1. Người nộp thuế sản xuất hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt bằng các nguyên liệu chịu thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp đối với nguyên liệu nhập khẩu hoặc đã trả đối với nguyên liệu mua trực tiếp từ cơ sở sản xuất trong nước khi xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp........ (xem chi tiết tại Quy định về khấu trừ thuế thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2015)

Điều 8. Hiệu lực và hướng dẫn thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 và thay thế các Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 và số 113/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

2. Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Từ khóa: Nghị định 108 năm 2015, Nghị định 108 năm 2015 về thuế tiêu thụ đặc biệt, Thuế tiêu thụ đặc biệt, Thuế ttđb, Nghị định 108 về thuế tiêu thụ đặc biệt, Nghị định 108 về thuế ttđb

Mời các bạn xem tiếp: Điểm mới Nghị định 108 năm 2015 về thuế tiêu thụ đặc biệt

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Công văn 4148/TCT-QLN của tổng cục thuế

Công văn 4148/TCT-QLN của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo