Hướng dẫn quyết toán thuế đối với cá nhân không cư trú

haivtca Tác giả haivtca 07/10/2015 6 phút đọc

Hướng dẫn quyết toán thuế đối với cá nhân không cư trú. Cá nhân không cư trú là cá nhân không thỏa mãn điều kiện cá nhân cư trú theo quy định của pháp luật về thuế TNCN. Những cá nhân không cư trú khi khấu trừ thuế TNCN sẽ có điểm khác với cá nhân cư trú. Vậy cá nhân không cư trú có phải quyết toán thuế TNCN không? Nếu có thì cá nhân không cư trú sẽ quyết toán như thế nào?

1. Quyết toán thuế đối với cá nhân không cư trú.

huong-dan-quyet-toan-thue-doi-voi-ca-nhan-khong-cu-tru

Theo Thông tư 111/2014/TT-BTC tại Điều 25, Khoản 2, Điểm c quy định như sau: “c) Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ khai thuế tiếp theo” Căn cứ theo quy định trên: - Chỉ có những cá nhân cư trú có thu nhập thì tiền lương, tiền công mới phải khai quyết toán nếu có số thuế nộp thêm hoặc số thuế nộp thừa mà cá nhân đó muốn hoàn hoặc bù trừ vào kỳ tiếp theo. - Quyết toán thuế đối với cá nhân không cư trú: những cá nhân đó không phải khai quyết toán theo quy định trên.

2. Khấu trừ thuế TNCN trong năm trước khi quyết toán thuế đối với cá nhân không cư trú.

- Việc xác định cá nhân không cư trú đối với người nước ngoài thì được xác định theo thời gian là: + Trường hợp trong năm dương lịch, cá nhân có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên thì năm tính thuế được tính theo năm dương lịch. + Trường hợp trong năm dương lịch, cá nhân có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày, nhưng tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam là từ 183 ngày trở lên thì năm tính thuế đầu tiên được xác định là 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Từ năm thứ hai, năm tính thuế căn cứ theo năm dương lịch. - Đối với cá nhân cư trú thì doanh nghiệp khấu trừ thuế TNCN tháng, quý theo Biểu lũy tiến từng phần. - Đối với cá nhân không cư trú việc khấu trừ thuế TNCN được quy định tại Điều 18, Thông tư 111/2013/TT-BTC như sau: “1. Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú được xác định bằng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công nhân (×) với thuế suất 20%.” Vậy thuế TNCN của cá nhân không cư trú = Thu nhập chịu thuế x 20%.

Kết luận: - Cá nhân không phải khai quyết toán thuế đối với cá nhân không cư trú. - Cá nhân không cư trú khấu trừ thuế theo từng lần phát sinh và thuế TNCN được xác định như sau: Thuế TNCN = Thu nhập chịu thuế x 20%.

Từ khóa: quyết toán thuế cho cá nhân không cư trú, Quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài không cư trú

Bài viết liên quan

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Quyết toán thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Quyết toán thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo