Công văn 407/TCT-KK ban hành ngày 27 tháng 01 năm 2016

haivtca Tác giả haivtca 27/01/2016 5 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Công văn 407/TCT-KK ban hành ngày 27 tháng 01 năm 2016 của Tổng cục Thuế về việc hoàn trả tiền án phí, phí thi hành án. Dưới đây là toàn văn Công Văn.

Công văn 407/TCT-KK ban hành ngày 27 tháng 01 năm 2016

Công văn 407/TCT-KK

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian vừa qua Tổng cục Thuế nhận được một số hồ sơ đề nghị hoàn trả tiền án phí, phí thi hành án của Cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự các địa phương, về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 6.1 Mục I Phần A Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính về các trường hợp được hoàn trả khoản thu NSNN;

Căn cứ quy định tại Khoản 6 Điều 4 Thông tư số 144/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 22/9/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự;

Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 22/2011/TT-BTP ngày 02/12/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục trong quản lý hành chính về thi hành án dân sự;

Căn cứ quy định tại Điều 1, Điểm b Khoản 1 Điều 2, Điều 33 và Điều 57 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2015 của Bộ Tài

Tại Công văn số 1018/THA ngày 18/7/2007 của Cục Thi hành án dân sự (nay là Tổng cục Thi hành án dân sự) hướng dẫn việc xử lý số tiền đã thu nộp NSNN nhưng sau đó có quyết định hoàn trả lại cho đối tượng đã nộp;

Tại Công văn số 107/TCTHADS-KHTC ngày 12/01/2016 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc hoàn trả tiền án phí, phí thi hành án dân sự hướng dẫn sửa đổi một số nội dung Công văn số 1018/THA ngày 18/7/2007:

  • "1. Nội dung hướng dẫn "Hồ sơ đề nghị hoàn trả khoản án phí, phí thi hành án gửi cho Bộ Tài chỉnh " tại Khoản 2 Mục II Phần A Công văn số 1018/THA được sửa đổi như sau: "Hồ sơ để nghị hoàn trả khoản án phí, phí thỉ hành án gửi cho cơ quan thuế".
  • 2. về biểu mẫu : Áp dụng Mầu so 01/ĐNHT (Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước) ban hành kèm theo Thông tư sô 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính thay thế mẫu số 01 (giấy đề nghị hoàn trả số thu đã nộp ngân sách nhà nước) tại Công văn số 1018/THA."

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, đồng thời đế thống nhất áp dụng các quy định trong lĩnh vực thuế và lĩnh vực tư pháp: Trường hợp cơ quan Thuế nhận được Giấy đề nghị hoàn trả các khoản án phí, phí thi hành án đã nộp NSNN của Cục Thi hành án, Chi cục Thi hành án do cơ quan Thuế quản lý thì cơ quan Thuế thực hiện đối chiếu hồ sơ đề nghị hoàn trả và giải quyết hoàn trả khoản thu NSNN theo quy định đảm bảo hoàn trả đúng khoản án phí, lệ phí thi hành án đã nộp Ngân sách nhà nước.

Các bạn có thể tải về Công văn 407/TCT-KK tại đây

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Công văn 291/TCT-KK ban hành ngày 21 tháng 01 năm 2016

Công văn 291/TCT-KK ban hành ngày 21 tháng 01 năm 2016

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo