Home » Bài đăng » Cách tính thuế TNDN cho nhà thầu nước ngoài

Cách tính thuế TNDN cho nhà thầu nước ngoài

Đối với những nhà thầu nước ngoài khi thực hiện dự án đầu tư vào Việt Nam sẽ thì dự án đó sẽ phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp cho nhà đầu tư đó. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn cách tính thuế TNDN cho nhà thầu nước ngoài

Công thức tính thuế TNDN cho nhà thầu nước ngoài

Thuế TNDN cho nhà thầu nước ngoài được tính theo công thức sau:

Số thuế TNDN phải nộp  =Doanh thu tính thuế TNDNXTỷ lệ phần tính thuế TNDN
trên doanh thu

Trong đó:  Cách tính thuế TNDN cho nhà thầu nước ngoài

Doanh thu tính thuế TNDN là toàn bộ doanh thu không bao gồm thuế GTGT mà nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nhận được, chưa trả các khoản thuế phải nộp. Doanh thu tính thuế TNDN được tính bao gồm cả các khoản chi phí do Bên Việt Nam trả thay Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài (nếu có).

Trường hợp, doanh nghiệp trong nước và nhà thầu nước ngoài thỏa thuận tại họp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ: doanh thu nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nhận được không bao gồm thuế TNDN phải nộp thì doanh thu tính thuế TNDN phải được quy đổi thành doanh thu không bao gồm thuế TNDN  và được xác định theo công thức sau:

 

Doanh thu tính thuế TNDN =

 

Doanh thu chưa bao gồm thuế TNDN
1 – Tỷ lệ % để tính thuế TNDN trên doanh thu

Vậy, Doanh thu tính thuế TNDN là Doanh thu đã có thuế TNDN nhung chua có thuế GTGT

Mời các bạn tham khảo bài viết:

Tiếp theo

Tuyển dụng – Nhân viên phòng Dịch vụ Kế toán – VP The Light – Lần 02

Đại lý thuế Công Minh do nhu cầu mở Văn Phòng mới Tuyển dụng ĐỢT 2 …