Các trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế và tài liệu khai bổ sung

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 27/07/2015 12 phút đọc

Theo quy định của luật quản lý thuế và các thông tư quy định luật quản lý thuế thì khi hồ sơ khai thuế có sai sót doanh nghiệp được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Các trường hợp phải khai bổ sung hồ sơ khai thuế và các hồ sơ đi kèm khi khai bổ sung hồ sơ khai thuế gồm những tài liệu nào?

khai bổ sung hồ sơ khai thuế và tài liệu khai bổ sung
khai bổ sung hồ sơ khai thuế và tài liệu khai bổ sung

Trường hợp 1: Người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế không làm thay đổi tiền thuế phải nộp, tiền thuế được khấu trừ, tiền thuế đề nghị hoàn thì:

+ Lập Tờ khai thuế của kỳ tính thuế có sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh.

+ Gửi tài liệu giải thích kèm theo

Trường hợp 2: Người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng tiền thuế phải nộp thì:

+ Lập tờ khai bổ sung của kỳ khai thuế có sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh ( số liệu trên tờ khai đã được điều chỉnh theo số đúng)

+ Lập tờ khai bổ sung điều chỉnh mẫu 01/KHBS.

+ Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong tờ khai bổ sung, điều chỉnh.

+ Xác định số tiền chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế phải nộp tăng thêm, số ngày chậm nộp và mức tính chậm nộp theo quy định.

Trường hợp 3: Người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm tiền thuế phải nộp thì:

+ Lập tờ khai bổ sung của kỳ tính thuế có sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh ( số liệu trên tờ khai đã được điều chỉnh theo số đúng)

+ Lập tờ khai bổ sung điều chỉnh mẫu 01/KHBS.

+ Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong tờ khai bổ sung, điều chỉnh.

+ Số tiền thuế điều chỉnh giảm được tính giảm nghĩa vụ thuế phải nộp, nếu đã nộp NSNN thì được bù trừ vào số thuế phải nộp của kỳ sau hoặc được hoàn thuế.

Trường hợp 4: Người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế chỉ làm tăng số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của kỳ tính thuế có sai sót thì:

+ Lập tờ khai bổ sung của kỳ tính thuế có sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh ( số liệu trên tờ khai đã được điều chỉnh theo số đúng)

+ Lập tờ khai bổ sung điều chỉnh mẫu 01/KHBS.

+ Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong tờ khai bổ sung, điều chỉnh.

+ Điều chỉnh tăng số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của kỳ tính thuế có sai sót vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại.

Ví dụ: Công ty A vào tháng 7/2015 lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh của hồ sơ khai thuế GTGT tháng 01/2015 chỉ làm tăng số thuế GTGT chưa khấu trừ hết là 500 triệu đồng:

Hồ sơ Công ty G nộp cho cơ quan thuế:

- Tờ khai thuế GTGT tháng 01/2015 đã điều chỉnh tăng số thuế GTGT chưa khấu trừ thêm 500 triệu đồng;

- Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu 01/KHBS làm tăng số thuế GTGT chưa khấu trừ thêm 500 triệu đồng của kỳ tính thuế GTGT tháng 01/2015;

- Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh (nếu có).

- Số tiền điều chỉnh tăng 500 triệu đồng, Công ty A khai vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT tháng 6/2015 (nếu còn trong thời hạn khai thuế) hoặc tháng 7/2015.

Trường hợp 5: Người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của kỳ tính thuế có sai sót thì:

+ Lập tờ khai bổ sung của kỳ tính thuế có sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh ( số liệu trên tờ khai đã được điều chỉnh theo số đúng)

+ Lập tờ khai bổ sung điều chỉnh mẫu 01/KHBS.

+ Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong tờ khai bổ sung, điều chỉnh.

+ Nếu người nộp thuế chưa dừng khấu trừ chưa đề nghị hoàn thuế thì số tiền thuế điều chỉnh giảm khấu trừ của kỳ sai sót khai vào chỉ tiêu “Điều chỉnh giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại.

+ Nếu người nộp thuế đã dừng khấu trừ thuế và lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế gửi cơ quan thuế nhưng chưa được hoàn thuế thì cơ quan thuế xét hoàn thuế theo hồ sơ đề nghị hoàn thuế và hồ sơ khai bổ sung theo quy định.

+ Nếu người nộp thuế đã được cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế thì người nộp thuế phải nộp số tiền thuế đã được hoàn sai và tính tiền chậm nộp kể từ ngày cơ quan Kho Bạc Nhà nước ký xác nhận trên Lệnh hoàn trả khoản thu NSNN hoặc Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu NSNN đến ngày người nộp thuế kê khai bổ sung.

Trường hợp 6: Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số thuế GTGT chưa khấu trừ hết đồng thời làm tăng số thuế GTGT phải nộp của kỳ tính thuế có sai sót thì lập hồ sơ khai bổ sung.

+ Lập tờ khai bổ sung của kỳ tính thuế có sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh ( số liệu trên tờ khai đã được điều chỉnh theo số đúng)

+ Lập tờ khai bổ sung điều chỉnh mẫu 01/KHBS.

+ Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong tờ khai bổ sung, điều chỉnh.

+ Số tiền thuế còn được khấu trừ điều chỉnh giảm của kỳ sai sót vào chỉ tiêu “Điều chỉnh giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại.

+ Người nộp thuế tự xác định tiền chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế phải nộp tăng thêm, số ngày chậm nộp và mức tính chậm nộp theo quy định.

Trường hợp 7: Người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng số thuế GTGT chưa khấu trừ hết đồng thời làm giảm số thuế GTGT phải nộp của kỳ tính thuế có sai sót thì:

+ Lập tờ khai bổ sung của kỳ tính thuế có sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh ( số liệu trên tờ khai đã được điều chỉnh theo số đúng)

+ Lập tờ khai bổ sung điều chỉnh mẫu 01/KHBS.

+ Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong tờ khai bổ sung, điều chỉnh.

+ Điều chỉnh tăng số tiền thuế còn được khấu trừ của kỳ sai sót vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại.

+ Số tiền thuế phải nộp giảm được tính giảm nghĩa vụ thuế phải nộp, nếu đã nộp NSNN thì được bù trừ vào số thuế phải nộp của kỳ sau hoặc được hoàn thuế.

Trường hợp 8: Người nộp thuế được khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với chỉ tiêu đề nghị hoàn trên tờ khai GTGT khấu trừ trong trường hợp điều chỉnh giảm số thuế đã đề nghị hoàn trên tờ khai do chưa đảm bảo trường hợp được hoàn và chưa làm hồ sơ đề nghị hoàn:

- Tờ khai thuế GTGT kỳ sai sót đã điều chỉnh, bổ sung.

- Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu 01/KHBS.

- Tài liệu giải thích kèm theo.

- Số tiền đề nghị hoàn điều chỉnh giảm vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại.

Mời các bạn xem thêm bài viết Chữ ký trên chứng từ kế toán có phải ký sống không?

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Chữ ký trên chứng từ kế toán có phải ký sống không?

Chữ ký trên chứng từ kế toán có phải ký sống không?

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo