Các khoản phúc lợi trong công ty cần chứng từ gi?

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 03/11/2016 7 phút đọc

Các khoản chi phúc lợi cho nhân viên theo thông tư 96 năm 2015 được tính vào chi phí thu nhập doanh nghiệp khi khoản chi không quá 1 tháng lương bình quân của doanh nghiệp. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ các tập hợp chứng từ cho doanh nghiệp để hợp lý chi chí các khoản phúc lợi cho doanh nghiệp

Các khoản phúc lợi trong công ty

Các khoản phúc lợi trong công ty cần chứng từ gi?
Các khoản phúc lợi trong công ty cần chứng từ gi?
Quy định vê các khoản phúc lợi theo Thông tư 96/2015/TT-BTC:

“2.30. Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế, trừ các khoản chi sau:

…Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động; chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.6, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.11 Điều này) và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

Việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp được xác định bằng quỹ tiền lương thực hiện trong năm chia (:) 12 tháng. Trường hợp doanh nghiệp hoạt động không đủ 12 tháng thì: Việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế được xác định bằng quỹ tiền lương thực hiện trong năm chia (:) số tháng thực tế hoạt động trong năm.

Quỹ tiền lương thực hiện là tổng số tiền lương thực tế đã chi trả của năm quyết toán đó đến thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán theo quy định (không bao gồm số tiền trích lập quỹ dự phòng tiền lương của năm trước chi trong năm quyết toán thuế).”

Căn cứ theo quy định trên công ty có phát sinh các khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động thì:

Tổng số các khoản chi phúc lợi không được nhiều hơn một tháng lương bình quân trong năm.

Các khoản chi phúc lợi cần phải có đề nghị chi của bộ phận công đoàn, hay bộ phận hành chính, nhân sự, hoặc ít nhất là người quản lý có trách nhiệm đề nghị chi

Tuỳ thuộc vào nội dung của khoản chi phúc lợi mà chứng từ để được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế là hoá đơn hay chứng từ.

Các khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động nếu là hàng hoá dịch vụ mà đơn vị phải mua ngoài để chi phúc lợi cho người lao động thì phải có hoá đơn.

Các khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động nếu không phải là hàng hoá dịch vụ mua ngoài để chi phúc lợi cho người lao động, như chi bằng tiền đối với các khoản chi đám hiếu, hỷ… thì phải có chứng từ như:

  • Bản sao giấy kết hôn, giấy chứng tử,
  • Giấy đề nghị chi của người có thẩm quyền, trách nhiệm
  • Phiếu chi có chữ ký của người nhận( Người nhận có thể là người đề nghị lĩnh thay)
Như vậy, tùy thuộc vào các hình thức chi của doanh nghiệp thì kế toán cần chuẩn bị tương ứng trong từng trường hợp đối với các trường hợp phát sinh hóa đơn hay chi trực tiếp bằng tiền trong nội bộ doanh nghiệp.

Mời các bạn xem thêm bài viết

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Các yếu tố của hóa đơn hợp pháp hợp lý hợp lệ

Các yếu tố của hóa đơn hợp pháp hợp lý hợp lệ

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo