Bộ hồ sơ chứng từ và hạch toán hàng nhập khẩu

Đối với các doanh nghiệp nhập khẩu hàng háo, Bộ hồ sơ chứng từ và hạch toán hàng nhập khẩu như thế nào. Đại lý thuế Công Minh chia sẻ.

1.  Hồ sơ nhập khẩu nên kẹp các chứng từ như sau :

  – Tờ khai hải quan và các phụ lục

 –  Hợp đồng ngoại (Contract )

 –  Hóa đơn bên bán ( Invoice )

 – Các giầy tờ khác của lô hàng như : Chứng nhận xuất xứ, tiêu chuẩn chất lượng…

 – Các hóa đơn dịch vụ liên quan đến hoạt động nhập khẩu như : bảo hiểm, vận tải quốc tế, vận tải nội địa, kiểm hóa, nâng hạ, phí chứng từ, lưu kho …

– Giấy nộp tiền vào NSNN

– Thông báo nộp thuế/ UNC thuế

– Lệnh chi/ UNC thanh toán công nợ ngoại tệ người bán

2. Bút toán hạch toán

– Khi nhận được tờ khai và bộ hồ sơ về hàng hóa, kế toán ghi :

+ Hạch toán giá mua :

Nợ TK 156,211

      Có TK 331 : Số tiền = giá mua hàng theo hợp đồng giá gốc ngoại tệ x tỷ giá ( Thông thường sẽ lấy theo tỷ giá trên tờ khai hải quan )

Lưu ý: gốc ngoại tệ được lấy theo hợp đồng hoặc invoice ( không phải trên tờ khai hải quan, vì số tiền trên tờ khai lệ thuộc vào điều kiện cơ sở giao hàng )

+ Hạch toán các chi phí liên khác trong quá trình nhập cho đến khi hàng về nhập kho ( vận chuyển, bảo hiểm, phí khác… ) căn cứ vào hóa đơn GTGT của các đơn vị cung cấp dịch vụ , kế toán ghi :

Nợ TK 156 : giá trị dịch vụ

Nợ TK 133: Thuế GTGT đầu vào

Có TK 331,111 : Tổng giá trị thanh toán trên hóa đơn

+ Hạch toán thuế NK :

 Nợ TK 156,211

         Có TK 3333 : số thuế NK trên tờ khai hải quan

+ Hạch toán thuế TTĐB

Nợ TK 156,211

         Có TK 3332 : số thuế TTĐB trên tờ khai hải quan

Khi Nộp tiền các loại thuế trên các bạn hạch toán như sau:

Ghi giảm Thuế NK của hàng Nhập khẩu phải nộp:
Nợ TK 3333
Có TK 1121

Ghi giảm Thuế TTDB của hàng Nhập khẩu phải nộp
Nợ TK 3332
Có TK 1121

Hạch toán thuế GTGT hàng NK ( với trường hợp không nộp thuế ngay)

 Nợ TK 1388

         Có TK 33312 : số thuế GTGT NK trên tờ khai hải quan

Khi nộp thuế ghi :

Nợ 33312

         Có TK 111.112 :

Khi kê khai khấu trừ thuế GTGT ( căn cứ vào chứng từ nộp thuế để kê khai)

Nợ TK 1331

      Có TK 1388

Khi nào có giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước thì mới được kê khai thuế GTGT được khấu trừ

* Thanh toán hàng nhập khẩu

+ Nếu phải kí quỹ ứng trước tiền cho người bán

Nợ TK 331

      Có TK 112  Giá trị ngoại tệ x tỷ giá tại thời điểm kí quỹ

+ Thanh toán phần còn lại:

Nợ TK 331

       Có TK112  Giá trị ngoại tệ x tỷ giá tại thời điểm thanh toán phần còn lại

+ Khi thanh toán tiền hàng nếu có chênh lệch tỷ giá:

. Nếu lãi về tỷ giá hạch toán

Nợ TK 331
Có TK 515

. Nếu lỗ về tỷ giá hạch toán

Nợ TK 635
Có TK 331