Home » Văn bản pháp luật » Văn bản thuế » 1792/TCT-TTr – Công bố kết luận thanh tra thuế tại doanh nghiệp

1792/TCT-TTr – Công bố kết luận thanh tra thuế tại doanh nghiệp

Tổng cục thuế ban hành công văn số 1792/TCT-TTr ngày 12/05/2015 Công bố kết luận thanh tra thuế tại doanh nghiệp xem nội dung chi tiết và tải công văn tại đây:

Tải công văn Tại đây

Nội dung công văn như sau:

Tại điều 39, Mục 1, Chương 4 luật thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010 quy định cụ thể về công khai luật thanh tra như sau:Tổng cục thuế nhận được công văn MCCVN/11/2015 ghi ngày 23/04/2015 của Công ty TNHH Metro Cash & Carry Việt Nam về việc công bố kết luận thanh tra tại doanh nghiệp. Vấn đề này, Tổng cục thuế trả lời như sau:

Điều 39. Công khai luật thanh tra

1. Kết luận thanh tra phải được công khai, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Hình thức công khai luật thanh tra bao gồm:

a. Công bố tại cuộc họp với thành phần bao gồm người ra quyết định thanh tra, Đoàn thanh tra, đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

b. Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.

c. Đưa lên trang thông tin điện tử của cơ quan thanh tra nhà nước, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành hoặc cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp

….

Nội dung chi tiết xem chi tiết ở văn bản đầy đủ Tại đây

Tiếp theo

Thủ tục đặt in hóa đơn lần đầu

Để được đặt in hóa đơn, Doanh nghiệp phải làm gì ? Đại lý Thuế …