1792/TCT-TTr - Công bố kết luận thanh tra thuế tại doanh nghiệp

haivtca Tác giả haivtca 18/05/2015 2 phút đọc

Tổng cục thuế ban hành công văn số 1792/TCT-TTr ngày 12/05/2015 Công bố kết luận thanh tra thuế tại doanh nghiệp xem nội dung chi tiết và tải công văn tại đây:

Tải công văn Tại đây Nội dung công văn như sau: Tại điều 39, Mục 1, Chương 4 luật thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010 quy định cụ thể về công khai luật thanh tra như sau:Tổng cục thuế nhận được công văn MCCVN/11/2015 ghi ngày 23/04/2015 của Công ty TNHH Metro Cash & Carry Việt Nam về việc công bố kết luận thanh tra tại doanh nghiệp. Vấn đề này, Tổng cục thuế trả lời như sau:

Điều 39. Công khai luật thanh tra

1. Kết luận thanh tra phải được công khai, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Hình thức công khai luật thanh tra bao gồm:

a. Công bố tại cuộc họp với thành phần bao gồm người ra quyết định thanh tra, Đoàn thanh tra, đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

b. Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.

c. Đưa lên trang thông tin điện tử của cơ quan thanh tra nhà nước, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành hoặc cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp

....

Nội dung chi tiết xem chi tiết ở văn bản đầy đủ Tại đây

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước 1795/TCT-CS - chính sách thuế GTGT

1795/TCT-CS - chính sách thuế GTGT

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo