Xử lý chi phí thuê nhà trên 100 triệu của cá nhân

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 01/07/2016 8 phút đọc

Khi doanh nghiệp có trụ sở chính thuê lại của một cá nhân với số tiền trên 100 triệu thì sẽ hạch toán chi phí thuế này như thế nào? Doanh nghiệp có cần yêu cầu xuất hóa đơn cho hoạt động này không? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Xử lý chi phí thuê nhà trên 100 triệu của cá nhân

Xử lý chi phí thuê nhà trên 100 triệu của cá nhân

Căn cứ tiết a Khoản 7 Điều 1 Thông tư số 119/2013/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 22 Thông tư 156/2013/TT-BTC như sau:

"1. Nguyên tắc khai thuế.

Chi phí thuê nhà cho nhân viên của Công ty
Chi phí thuê nhà cho nhân viên của Công ty

Hộ gia đình, cá nhân cỏ tài sản cho thuê thuộc đổi tượng phải khai, nộp thuế GTGT, thuế TNCN và nộp thuế môn bài theo thông báo của cơ quan thuế.

Riêng đổi với hộ gia đình, cá nhân có tài sản cho thuê mà tổng số tiền cho thuê trong năm thu được từ một trăm triệu đồng trở xuống hoặc tổng số tiền cho thuê ừ"ung bình một tháng trong năm từ 8,4 triệu đồng trở xuống thì không phải khai, nộp thuế GTGT, thuế TNCN và cơ quan thuế không thực hiện cấp hóa đem ỉẻ đối với trường hợp này.

- Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

'7. Trừ các khoản chỉ không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chỉ nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chỉ thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chỉ có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng ỉần cổ giá frị từ 20 triệu đồng trở ỉên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải cổ chứng từ thanh toán không đủng tiền mặt.

2. Các khoản chỉ không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.5. Chỉ tiền thuê tài sản của cá nhân không cỏ đầy đủ hồ sơ, chứng từ dưới đậy:

- Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân thì hồ sơ để xác định chỉ phỉ được trừ là hợp đồng thuê tài sản và chứng từ trả tiền thuê tài sản.

- Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cả nhãn mà tại hợp đồng thuê tài sản có thoả thuận doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì hồ sơ để xác định chỉ phí được trừ là hợp đồng thuê tài sản, chủng từ trả tiền thuê tài sản và chứng từ nộp thuế thay cho cá nhân.

- Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cả nhân mà tại hợp đồng thuê tài sản có thỏa thuận tiền thuê tài sản chưa bao gồm thuế (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân) và doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì doanh nghiệp được tính vào chí phỉ được ứrừ tồng số tiền thuê tài sản bao gồm cả phần thuế nộp thay cho cá nhân."

- Căn cứ Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/20Ị0/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP-ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định cấp hoá đơn do Cục Thuế đặt in:

"1. Cơ quan thuế cấp hoá đơn cho các tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhãn không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch -vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng.

Trường hợp tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kình doanh bán hàng hoá, dịch vụ thuộc đổi tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc thuộc, trường hợp không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng thì cơ quan thuế không cấp hoá đơn.

3. Cơ quan thuế cấp hoá đơn lẻ cho việc bán hàng hoả, cung ứng dịch vụ được xác định như sau:

Trường hợp tổ chức, hộ vậ cả nhân không kinh doanh có bất động sản cho thuê thì cơ quan thuế quản lý địa bàn có bất động sản thực hiện cấp hoá đơn ỉlẻ

Căn cứ các quy định nêu trên,

- Trường hợp Công ty ký hợp đồng thuê nhà của cá nhân phục vụ hoạt động kinh doanh mà cá nhân này có tổng số tiền cho thuê tài sản trong năm thu được trên 100 triệu đồng thì:

Hồ sơ để xác định chi phí được trừ là hợp đồng thuê tài sản và chứng từ trả tiền thuê tài sản. Cá nhân cho thuê nhà có trách nhiệm đến cơ quan thuế nơi phát sinh hoạt động cho thuê nhà để kê khai, nộp thuế GTGT, thuế TNCN và thuế môn bài.

+ Trường hợp trong hợp đồng thuê nhà có thỏa thuận Công ty nộp thuế thay cho cá nhân thi hồ sơ để xác định chi phí được trừ là hợp đồng thuê nhà, chứng từ trả tiền thuê nhà và chứng từ nộp thuế thay cho cá nhân.

+ Trường hợp Hợp đồng thuê nhà có thỏa thuận tiền thuê nhà chưa bao gồm thuế (thuế GTGT, thuế TNCN) và Công ty nộp thay cho cá nhân thì Công ty được tính vào chi phí được trừ tống số tiền thuê nhà bao gồm cả phần thuế nộp thay cho cá nhân.

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Khai thuế cho hóa đơn mua hàng trả góp

Khai thuế cho hóa đơn mua hàng trả góp

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo