Xử lý hóa đơn viết thuế suất thấp hơn quy định

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 02/08/2015 7 phút đọc

Khi doanh nghiệp viết hóa đơn có thể viết sai thuế suất của hóa đơn. Nếu doanh nghiệp viết thuế suất của hàng hóa thấp hơn thuế suất quy định thì xử lý như thế nào?

Xu ly hoa don viet thue suat thap hon quy dinh
Xu ly hoa don viet thue suat thap hon quy dinh
1Trường hợp doanh nghiệp viết thuế suất thấp hơn quy định nhưng doanh nghiệp tự phát hiện và điều chỉnh.

Thông tư 39/2014/TT-BTC tại Điều 20 quy định về xử lý đối với hóa đơn đã lập như sau:

1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

2.Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định. 3.Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).”

Theo quy định trên nếu hóa đơn viết thuế suất thấp hơn thuế suất quy định doanh nghiệp tự phát hiện ra thì xử lý như sau:

- Nếu hóa đơn chưa giao cho người mua thì khi phát hiện hóa đơn lập sai, doanh nghiệp gạch chéo các liên và lưu tại quyển.

- Nếu hóa đơn đã giao cho người mua, và cả hai bên chưa kê khai thuế thì doanh nghiệp lập bên bản thu hồi hóa đơn trên biên bản ghi rõ hóa đơn viết sai thuế suất và lập hóa đơn mới theo thuế suất đúng.

- Nếu hóa đơn đã giao cho người mua và một trong hai bên đã kê khai thuế thì doanh nghiệp lập biên bản ghi rõ sai sót và doanh nghiệp lập hóa đơn điều chỉnh trên hóa đơn ghi rõ điều chỉnh tăng thuế suất thuế giá trị gia tăng.

  1. Trường hợp khi cơ quan thuế vào kiểm tra doanh nghiệp chưa điều chỉnh hóa đơn ghi thuế suất thấp hơn.

Thông tư 219/2013/TT-BTC tại Điều 12, Khoản 5 quy định phương pháp khấu trừ thuế như sau:

“Đối với cơ sở kinh doanh bán hàng hoá, dịch vụ: …… Nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên hoá đơn thấp hơn thuế suất đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì phải kê khai, nộp thuế GTGT theo thuế suất thuế GTGT quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT.

……

Đối với cơ sở kinh doanh mua hàng hoá, dịch vụ: ….. Nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên hoá đơn thấp hơn thuế suất quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất ghi trên hoá đơn. “

Theo quy định trên: Khi cơ quan thuế kiểm tra mà doanh nghiệp chưa xử lý hóa đơn viết thuế suất thấp hơn mức thuế suất quy định thì

- Khi đó nếu bên bán phải kê khai, nộp thuế GTGT theo thuế suất quy định tại các văn bản pháp luật. Doanh nghiệp sẽ phải nộp thêm thuế GTGT tương ứng với phần thuế suất còn thiếu.

- Bên mua được kê khai khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất trên hóa đơn.

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Xử lý hóa đơn viết thuế suất cao hơn quy định

Xử lý hóa đơn viết thuế suất cao hơn quy định

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo