Thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng đất duy nhất

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 08/07/2016 4 phút đọc

Đối với các hoạt động chuyển nhượng bất động sản là nhà ở, đất đai duy nhất của cá nhân thì chịu mức thuế Thu nhập cá nhân bao nhiêu? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng đất duy nhất.

Thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng đất duy nhất

Tại khoản 2 Điều 4, Luật thuế TNCN quy định thu nhập được miễn thuế như sau; “Thu nhập từ chuyến nhượng nhà ở, quyển sử dụng đât ở và tài sản gãn liên với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ cỏ một nhà ở, đât ở duy nhất. ”

Thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng đất duy nhất
Thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng đất duy nhất

Tại Khoản 2, Điều 4, Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định Quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân như sau: "2. Thu nhập từ chuyến nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gân liên với đất ở của cá nhân trong trường hợp người chuyến nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Cá nhân chuyển nhượng có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam theo quy định tại Khoản này phải đáp ứng các điểu kiện sau:

a) Tại thời điểm chuyển nhượng, cá nhân chỉ cổ quyền sở hữu, quyền sử dụng một nhà ở hoặc một thửa đất ở (bao gồm cả trường hợp có nhà ở hoặc công trình xây dựng gắn liền với thửa đất đó);

b)Thời gian cá nhân có quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở, đất ở tính đến thời đỉêm chuyến nhượng tối thiếu là 183 ngày;

c) Nhà ở, quyền sử dụng đất ở được chuyển nhượng toàn bộ;

Việc xác định quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở, đất ở căn cứ vào giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở, đất ở. Cá nhân có nhà ở, đât ở chuyến nhượng có trách nhiệm kê khai và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật vê tính chính xác của việc kê khai. Trường hợp cơ quan cỏ thẩm quyền phát hiện kê khai sai thì không được miễn thuế và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Ủy quyền thanh toán cho bên thứ ba có được khấu trừ thuế GTGT

Ủy quyền thanh toán cho bên thứ ba có được khấu trừ thuế GTGT

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo