Xác định quỹ tiền lương thực hiện

haivtca Tác giả haivtca 26/03/2015 5 phút đọc

Ngày 10/03/2015 Sở lao động thương binh và xã hội Thành Phố HCM ban hành Công văn số 4152/SLĐTBXH-LĐ Về báo cáo quỹ tiền lương thực hiện năm 2014 và quỹ tiền lương kế hoạch, tạm ứng tiền lương năm 2015. Công ty TNHH MTV căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, số lao động thực tế sử dụng bình quân năm 2014 để xác định quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của viên chức quản lý năm 2014 và tương tự cho quỹ tiền lương kế hoạch, tạm ứng tiền lương năm 2015.

Ngày 10/03/2015 Sở LĐTBXH TP. HCM đã có công văn 4152/SLĐTBXH-LĐ gủi các Tổng công ty, công ty – TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc UBND Thành phố; Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; Quỹ Phát triển nhà ở; Kiểm soát viên tại các Tổng công ty, công ty; Trưởng Ban kiểm soát Quỹ Bảo lãnh tín dụng, Quỹ Phát triển nhà ở về báo cáo quỹ tiền lương thực hiện năm 2014 và quỹ tiền lương kế hoạch, tạm ứng tiền lương năm 2015. Nội dung như sau:

- Báo cáo quỹ tiền lương thực hiện năm 2014:

Căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, số lao động thực tế sử dụng bình quân năm 2014, công ty TNHH một thành viên xác định quỹ tiền lương thực hiện của NLĐ, quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của viên chức quản lý năm 2014 theo năng suất lao động và hiệu quả sản xuất, kinh doanh theo hướng dẫn của Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH.

-Theo đó, chậm nhất ngày 25/3/2015, hồ sơ báo cáo gồm:

Công văn của công ty về báo cáo quỹ tiền lương thực hiện năm 2014;

Quyết định hoặc Nghị quyết của Hội đồng thành viên...

Các bản sao: Kế hoạch tài chính năm 2014 do chủ sở hữu phê duyệt; Bảng đối chiếu nộp bảo hiểm xã hội của 4 Quý trong năm 2014; Quyết định xếp hạng doanh nghiệp (lần gần nhất);

Biểu số 1-TH2014, Biểu số 2-TH2014; Biểu số 3-TH2014; Biểu số 4-TH2014, Biểu số 5-TH2014;

Văn bản của công ty thuyết minh việc tính toán, xác định quỹ tiền lương thực hiện của NLĐ, quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của VCQL năm 2014...;

Văn bản của Kiểm soát viên về ý kiến đánh giá việc xây dựng quỹ tiền lương thực hiện... gửi về Sở LĐTBXH hoặc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố hoặc gửi công ty mẹ theo từng đối tượng.

- Về báo cáo quỹ tiền Iương kế hoạch của NLĐ, quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của VCQL năm 2015 thì: chậm nhất ngày 31/3/2015 hồ sơ gửi về các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố, Tổng công ty, công ty (công ty mẹ) để theo dõi, giám sát theo quy định.

- Nội dung cũng quy định rõ về mức tạm ứng tiền lương trong năm 2015

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Phải tham gia BHTN cho người lao động

Phải tham gia BHTN cho người lao động

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo