Trường hợp truy thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 09/09/2015 9 phút đọc

Khi phát sinh nợ tiền bảo hiểm xã hội từ các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, dẫn đến việc không nộp tiền bảo hiểm của các đối tượng thì cơ cơ quản lý bảo hiểm xã hội sẽ thực hiện truy thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Các Trường hợp truy thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quyết định 959/QĐ-BHXH

Trường hợp truy thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

1. Truy thu cộng nối thời giantruong-hop-truy-thu-bao-hiem-xa-hoi-bao-hiem-y-te

1.1 Các trường hợp truy thu:

 • Đơn vị không đăng ký đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN đối với người lao động.
 • Người lao động quy định tại Điểm. 1.7 Khoản 1 Điều 4 truy đóng BHXH bắt buộc sau khi về nước.
 • Các trường hợp khác theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

1.2 Điều kiện truy thu:

 • Được cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan BHXH kiểm tra, thanh tra, buộc truy thu; đơn vị có đề nghị được truy thu đối với người lao động.
 • Hồ sơ đúng đủ theo quy định.

1.3 Tiền lương làm căn cứ truy thu, tỷ lệ truy thu:

 • Tiền lương làm căn cứ truy thu là tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật tương ứng thời gian truy thu. Tiền lương này được ghi trong sổ BHXH của người lao động.
 • Tỷ lệ truy thu: tính bằng tỷ lệ % đóng BHXH, BHYT, BHTN do Nhà nước quy định tương ứng thời gian truy thu.

1.4 Số tiền truy thu:

Số tiền truy thu Stt bằng tổng số tiền phải đóng BHXH, BHYT, BHTN và tiền lãi:

V Stt =∑ ESpdi + Ltt (đồng) (2) i=l

Trong đó

 • Spdi Số tiền phải đóng BHXH, BHYT, BHTN tháng i của đơn vị và người lao động tính theo tiền lương và tỷ lệ truy thu quy định tại Điểm 1.3 Khoản 1 Điều này.
 • V: số tháng truy thu
 • Ltt: Tiền lãi truy thu, bằng tổng tiền lãi tính trên số tiền phải đóng BHXH, BHYT, BHTN của tòng tháng, tính theo công thức sau:

V Ltt = ∑ ELttị (đồng) (3) i=l

Trons đó:

 • V : số tháng truy thu (ví dụ, truy thu 04 tháng: tháng 1, tháng 2 tháng 4 và tháng 5 năm 2011 thi V = 4)
 • Ltdi : tiền lãi truy thu tính trên số tiền phải đóng tháng i theo nguyên tắc tính lãi gộp, theo công thức sau:

Ltti = Spdjx[(l+k)ni -1]= Spdix[FVF(k,rii) - 1] (đồng) (4)

Trong đó:

 • Spdi : số tiền phải đóng BHXH, BHYT, BHTN tháng i
 • k (%/tháng): Lãi suất truy thu, tính bằng lãi suất chậm đóng tại thời điểm tính tiền truy thu.
 • n;: Số tháng chưa đóng khoản tiền Spdiphải tính lãi (số lần nhập lãi), tính theo công thức sau:

nj= To-Ti

Trong đó: To: tháng tính tiền truy thu (theo dương lịch).

 • Ti! tháng phát sinh số tiền phải đóng Spdi (tính theo dương lịch).
 • FVF(k,nj): Thừa số giá ừị tương lai ở mức lãi xuất k% với ni kỳ hạn tính lãi.

Ví dụ: tính tiền truy thu tại tháng 11/2011 đối với số tiền chưa đóng của tháng 8/2011 thì ni = 11/2011 - 8/2011 = 3

Ví du về tỉnh lãi truy thu:

Tháng 12/2011, truy thu đơn vị A khoản tiền chưa đóng BHXH trong 4 tháng: tháng 1, tháng 2, tháng 4 và tháng 5 năm 2011, số tiền phải đóng của từng tháng theo bảng

Giả định lãi suất tính lãi chậm đóng BHXH tại thời điểm tháng 12/2011 là 1%/tháng.

Theo các công thức trên tính được tiền lãi truy thu như bảng sau:

Bảng tiền lãi truy thu BHXH:

Tháng phải truy thu Số tiền BHXH phải đóng của từng tháng (đồng) Tiền lãi truy thu
Số tháng phải tính lãi (ni) (tháng) Thừa số giá trị tưong lai FVF(k, ni) Tiền lãi truy thu (đồng)
1 2 3 4 5 = (2)x[(4)-l]
01/2011 10.000.000 11 1,1157 1.157.000
02/2011 11.000.000 10 1,1046 1.150.600
03/2011 0,00
04/2011 11.000.000 8 1,0829 911.900
05/2011 12.000.000 7 1,0721 865.200
Tổng số 44.000.000 4.084.700
Tổng cộng: + số tiền BHXH phải truy thu: 44.000.000 (đồng)

+ Số tiền lãi truy thu: 4.084.700(đồng)

Truy thu do điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH bắt buộc của người lao động

Trường hợp đơn vị nộp hồ sơ điều chỉnh trong vòng 30 ngày kể từ ngày người có thẩm quyền ký quyết định hoặc HĐLĐ (phụ lục HĐLĐ) nâng bậc, nâng ngạch, điều chỉnh tiền lương, phụ cấp đóng BHXH, BHYT, BHTN của người lao động thì không thực hiện tính lãi; trường họp nộp hồ sơ điều chỉnh tiền lương chậm từ 60 ngày trở lên thì tính lãi theo quy định.

Nội dung quy định thực hiện đến hét ngày 31/12/2015. Từ ngày 01/01/2016, thực hiện theo văn bản quy định của Chính phủ và hướng dẫn cua BHXH Việt Nam.

Mời các bạn xem chi tiết thêm
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Các tính lãi chậm nộp BHXH, BHYT năm 2015

Các tính lãi chậm nộp BHXH, BHYT năm 2015

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo