Home » Tin tức » Thuế » Thuế khác » Tổng hợp luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Tổng hợp luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Quy định về thuế thuế tiêu thụ đặc biệt được quy định trong thông tư: Thông tư 05/2012/TT-BTCĐại lý thuế Công Minh xin Tổng hợp về các quy định về luật thuế tiêu thụ đặc biệt để phục vụ cho kỳ thi “CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ NĂM 2015″ chi tiết như sau:

Thông tư 05/2012/TT-BTC – Hướng dẫn thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Thông tư số 05/2012/TT-BTC ngày 5 tháng 1 năm 2012 hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 và Nghị định số 113 /2011/NĐ-CP ngày 8/12/2011 sửa đổi, bổsung một số điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

  • Toàn văn nội dung Thông tư 05/2012/TT-BTC Tại đây

Tài liệu ôn thi phần tiêu thụ đặc biệt

  • Slide bài giảng về luật thuế tiêu thụ đặc biệt Tại đây

Tiếp theo

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn năm 2018 mới nhất

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn năm 2018 mới nhất như thế nào …