Home » Bài viết » Tờ khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Tờ khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Trong trường hợp doanh nghiệp đi thuê và sử dụng đất phi nông nghiệp thì phải thực hiện Tờ khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo mẫu03/TKTH- SDDPNN. Đại lý thuế  Công Minh xin chia sẻ để doanh nghiệp được biết và thực hiện cho công tác khai thuế và quyết toán thuế

Tải Tờ khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Tại đây

Tờ khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Tờ khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI TỔNG HỢP THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

(Dùng cho hộ gia đình, cá nhân kê khai tổng hợp đất ở)

[01]  Kỳ tính thuế: Năm …..         

  [02]Lần đầu:    €                     [03]    Bổ sung lần thứ€         

1. [04] Họ và tên người nộp thuế:                                                                                             [05] Mã số thuế
 [06] Địa chỉ: [06.1] Phường/xã/thị trấn :                       [06.2] Quận/huyện:                                                   [06.3] Tỉnh/Thành phố:
 [07] Điện thoại:Fax:Email:
 [08] Số tài khoản ngân hàng (nếu có): Mở tại:
 

2. Đại lý thuế (nếu có):                             [09] Tên tổ chức:                                                                                                    [10] Mã số thuế:

[11] Địa chỉ:                                                            [11.1]  Phường/xã/thị trấn                      [11.2] Quận/huyện:                        [11.3]  Tỉnh/Thành phố
[12] Điện thoại:                                                       [12.1]  Fax:                                             [12.2] Email:

3. Kê khai tổng hợp tại: [13] Quận/Huyện :                         [14] Hạn mức đất lựa chọn : …..m2

4.Tổng hợp các thửa đất trong Tỉnh/Thành phố                                                                                                       

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam   

Thửa đất chịu thuế

 

Diện tích đất ở trên Giấy chứng nhậnGiá 1 m2 đất

 

Diện tích trong hạn mức (m2)

(thuế suất 0,03%)

Diện tích vượt không  quá 3 lần hạn mức (m2) (thuế suất 0,07%)Diện tích vượt trên 3 lần hạn mức (m2)

(thuế suất 0,15%)

Số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộpSố thuế đã kê khai (chưa trừ miễn, giảm thuế)
Địa chỉ

thửa đất ở

Phường/ XãQuận/ Huyện
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)
C         
B         
A         
TỔNG CỘNG     Tổng (9)Tổng (10)

(*Kê khai thửa đất thuộc địa bàn lựa chọn hạn mức trước. Thứ  tự kê khai các thửa đất ảnh hưởng đến giá trị diện tích vượt hạn mức và số thuế phải nộp.)

[15] Số thuế chênh lệch kê khai phải nộp {Tổng cột (9) – Tổng cột (10) }:……………………………………….đồng

Đề nghị hoàn trả   €     Trừ vào số phải nộp năm sau  €                                                                                                          …, Ngày …. tháng….. năm…..

                                                                                                                                                                                         NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

                                                                                                                                                                    ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ  và  đóng dấu)                  

 

Tiếp theo

Hướng dẫn tắt AutoRun trên windows 7, windows 8, windows 10

Autoplay là chức năng của Windows giúp máy tính của các bạn tự động chạy …

0901.880.768