Tờ khai thuế môn bài

haivtca Tác giả haivtca 16/07/2024 4 phút đọc

Đối với mỗi doanh nghiệp mới thành lập, các thủ tục thuế thường khá phức tạp và rắc rối. Một trong những thủ tục mà nhiều doanh nghiệp mới thường quên thực hiện đúng thời hạn là nộp thuế môn bài. Hôm nay, Đại lý thuế Công Minh xin cung cấp mẫu biểu tờ khai thuế môn bài đối với các doanh nghiệp mới thành lập theo thông tư 156/TT-BTC ngày 04/12/2013

Tờ khai thuế môn bài
Tờ khai thuế môn bài

Nội dung tờ khai thuế môn bài

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI

[01] Kỳ tính thuế: năm ........

[02] Lần đầu * [03] Bổ sung lần thứ *

[04] Người nộp thuế :.....................................................................................

[05] Mã số thuế: .............................................................................................

[06] Địa chỉ: ...................................................................................................

[07] Quận/huyện: ................... [08] Tỉnh/Thành phố: .....................................

[09] Điện thoại: ..................... [10] Fax: .................. [11] Email: ..................

[12] Đại lý thuế (nếu có) :.....................................................................................

[13] Mã số thuế: .............................................................................................

[14] Địa chỉ: ...................................................................................................

[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/Thành phố: .....................................

[17] Điện thoại: ..................... [18] Fax: .................. [19] Email: ..................

[20] Hợp đồng đại lý thuế số:....................................ngày ...................................

* [21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có)

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Stt
Chỉ tiêuMã chỉ tiêuVốn đăng ký, mức thu nhập bình quân thángBậc môn bàiMức thuế môn bài(1)(2)(3)(4)(5)(6) 1.Người nộp thuế môn bài ...............................................................[22] 2. Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương (ghi rõ tên, địa chỉ) ........................................................................................[23] 3.Tổng số thuế môn bài phải nộp [24]

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ Họ và tên: Chứng chỉ hành nghề số:  

....,Ngày......... tháng........... năm..........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có))

  Download tờ khai thuế môn bài
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Chậm nộp Báo cáo tài chính năm 2014

Chậm nộp Báo cáo tài chính năm 2014

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo