Hoạt động chuyển nhượng tài sản theo phương thức tăng giảm vốn

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 08/07/2016 5 phút đọc

Các hoạt động doanh nghiệp khi thực hiện chuyển nhượng tài sản mà làm tăng giảm vốn thì có phải thực hiện xuất hóa đơn hay không? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Hoạt động chuyển nhượng tài sản theo phương thức tăng giảm.

Hoạt động chuyển nhượng tài sản theo phương thức tăng giảm

Điều 2 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn các trường họp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính.

Hoạt động chuyển nhượng tài sản theo phương thức tăng giảm vốn
Hoạt động chuyển nhượng tài sản theo phương thức tăng giảm vốn

- Tại khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

“7. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyên nội bộ, tiêu dùng nội bộ đê tiêp tục quá trình sản xuất”

- Tại khoản 6, khoản 7 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn như sau:

“6. Tài sản cố định đang sử dụng, đã thực hiện trích khấu hao khi điều chuyển theo giá trị ghi trên sổ sách kế toán giữa cơ sở kinh doanh và các đơn vị thành viên do mở cơ sở kinh doanh sở hữu 100% vốn hoặc giữa các đơn vị thành viên do một mở cơ sở kinh doanh sở hữu 100% vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh Hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì không phải lập hóa đơn và kê khai, nộp thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh có tài sản cố định điều chuyển phải có Quyết đinh hoặc Lệnh điều chuyển tài sản kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản.

7. Các trường hợp khác:

b) Điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp; điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong cơ sở kinh doanh; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hcrp nhất, sáp nhập, chuyên đôi loại hình doanh nghiệp thi cơ sở kinh doanh có tài sản.điêu chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn.”

Do vậy Các doanh nghiệp thực hiện khi điều chuyển tài sản giữa các đơn vị thì không phải thực hiện xuất hóa đơn cho hoạt động này.

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Thuế GTGT cho hoạt động xay xát, lau bỏng gạo

Thuế GTGT cho hoạt động xay xát, lau bỏng gạo

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo