Thuế GTGT đầu vào chi cho các khoản phúc lợi có được khấu trừ VAT

haivtca Tác giả haivtca 13/04/2015 10 phút đọc

Theo Điều 1 Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014: Thì khoản mua quà tết cho cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp có tính chất phúc lợi không? (những khoản chi có tính chất phúc lợi khác). Doanh nghiệp mua quà tết cho cán bộ công nhân viên có được hạch toán vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp không ?

Trả lời

I. Về thuế TNDN:

Tại Điều 1 Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế quy định: “2.31. Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế, trừ các khoản chi sau: - Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

Việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp được xác định bằng quỹ lương thực hiện trong năm chia :)) 12 tháng. Quỹ lương thực hiện trong năm được quy định tại tiết c, điểm 2.5, Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính. - Các khoản chi khác mang tính chất đặc thù, phù hợp theo từng ngành nghề, lĩnh vực theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính”.

II. Luật thuế GTGT

Tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng quy định: “Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hoá chịu thuế GTGT bị tổn thất.” Theo các quy định trên, để khoản chi quà tết cho cán bộ công nhân viên doanh nghiệp là khoản chi hợp lý, đơn vị cần quy định cụ thể các khoản chi trên vào Quy chế tài chính của đơn vị; đối với khoản chi bằng hiện vật thì phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp; đối với khoản chi bằng tiền thì phải có phiếu chi, người đại diện ký nhận thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định (áp dụng từ năm tài chính 2014). Thuế GTGT của các khoản chi này khi có hóa đơn GTGT hợp pháp thì được khấu trừ toàn bộ (các khoản chi có mục đích hỗ trợ về vật chất và tinh thần để tái sản xuất sức lao động cho người lao động làm việc có hiệu quả hơn)

cach-tinh-thue-gtgt

Cùng nội dung như trên:

I. Về thuế TNDN

Tại Điều 1 Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế quy định: “2.31. Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế, trừ các khoản chi sau: - Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

Việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp được xác định bằng quỹ lương thực hiện trong năm chia :)) 12 tháng. Quỹ lương thực hiện trong năm được quy định tại tiết c, điểm 2.5, Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính. - Các khoản chi khác mang tính chất đặc thù, phù hợp theo từng ngành nghề, lĩnh vực theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính”.

II. Luật thuế GTGT (Theo Hội tư vấn thuế Việt Nam VTCA)

Căn cứ khoản 1, Điều 14, Mục 1, Chương III, Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

“1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho SXKD được khấu trừ toàn bộ…” Theo quy định trên, Doanh nghiệp mua quà cho người lao động những ngày tết khi có hóa đơn GTGT hợp pháp thì được tính vào chi phí được trừ. Thuế GTGT đầu vào của các khoản chi có tính chất phúc lợi do không dùng cho SXKD nên không được khấu trừ (áp dụng từ năm tài chính 2014).

Nội dung chi tiết xem tại đây

ĐÂU MỚI LÀ CÁCH ÁP DỤNG ĐÚNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP?

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Đại lý thuế tốt nhất cho doanh nghiệp mới thành lập

Đại lý thuế tốt nhất cho doanh nghiệp mới thành lập

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo