Quy định về cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 16/07/2024 6 phút đọc

Đối với các cá nhân sau khi bị khấu trừ thuế TNCN thì sẽ nhận được chứng từ khấu trừ thuế của cơ quan chi trả. Tuy nhiên trong trường hợp khi đi quyết toán thuế TNCN, nếu như phần tiền trên hóa đơn bị sai thì người nộp thuế sẽ phải xử lý như thế nào? Có được cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN lại thêm 1 lần nữa hay không? Đại lý thuế Công Minh hướng dẫn Quy định về cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Quy định về cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN

cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho người lao động
cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho người lao động

Thông tư 111/2013/TT-BTC tại Điều 25, Khoản 2 quy định về khấu trừ thuế như sau:

“a) Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập đã khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều này phải cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ. Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thì không cấp chứng từ khấu trừ.”

Như vậy:

- Doanh nghiệp phải cấp chứng từ khấu trừ thuế đối với những cá nhân mà doanh nghiệp đã khấu trừ thuế TNCN theo quy định như sau:

+ Những cá nhân có yêu cầu cấp chứng từ khấu trừ thuế thì doanh nghiệp phải cấp chứng từ khấu trừ thuế.

+ Nếu cá nhân không yêu cầu cấp chứng từ khấu trừ thuế thì không phải cấp chứng từ khấu trừ thuế.

+ Nếu cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thì doanh nghiệp không cấp chứng từ khấu trừ.

- Đối với cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng: cá nhân có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ cho mỗi lần khấu trừ thuế hoặc cấp một chứng từ khấu trừ cho nhiều lần khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế.

- Đối với cá nhân ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên: tổ chức, cá nhân trả thu nhập chỉ cấp cho cá nhân một chứng từ khấu trừ trong một kỳ tính thuế.

Căn cứ khoản 4 Điếu 4 Thông tư 37/2010/TT-BTC

4- Trường hợp lập lại chứng từ khấu trừ.

Những trường hợp chứng từ khấu trừ đã được lập và giao cho người nộp thuê, sau đó phát hiện sai phải lập lại chứng từ khấu trừ thay thế thì tổ chức trả thu nhập phải lập biên bản ghi rõ nội dung sai, số, ngày chứng từ khấu trừ đã lập sai cỏ chữ ký xác nhận của người nhận thu nhập, đồng thời yêu cầu người có thu nhập nộp lại liên chứng từ đã lập sai liên giao cho người bị khẩu trừ) cho tổ chức trả thu nhập để lưu cùng với biên bản. Sau khi đã thu hồi chứng từ khâu trừ lập sai, tô chức trả thu nhập lập chứng từ khấu trừ mới thay thế để giao cho người nộp thuế và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về số chứng từ khấu trừ huỷ bỏ

Như vây, trong trường hơp mà cá nhân phát hiện thấy chứng từ khấu trừ thuế sai thì người nộp thuế có thể yêu cầu cơ quan chi trả khấu trừ lập thay thế cho cá nhân theo số tiền đúng đã khấu trừ. Và việc này được thực hiện tại bất cứ thời điểm nào do khi phát hiện sai sót kể cả khi đã qua năm trả thu nhập

Mời các ban xem tiếp thêm bài viết

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Hoàn thuế TNCN đối với tổ chức chi trả

Hoàn thuế TNCN đối với tổ chức chi trả

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo