Hoàn thuế TNCN đối với tổ chức chi trả

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 24/06/2017 6 phút đọc

Đối với công tác hoàn thuế Thu nhập cá nhân của từng cá nhân thì nhiều cá nhân và kế toán đã quá quen với công viêc này, Tuy nhiên trường hợp doanh nghiệp tạm nộp thuế TNCN cao hơn với mức quyết toán thuế cuối năm thì kế toán sẽ phải làm gì với số tiền thuế TNCN thừa này. Đại lý thuế Công Minh hướng dẫn thủ tục Hoàn thuế TNCN đối với tổ chức chi trả.

Hoàn thuế TNCN đối với tổ chức chi trả

Hoàn thuế TNCN đối với tổ chức chi trả
Hoàn thuế TNCN đối với tổ chức chi trả

Căn cứ Điều 22 Chương IV Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế GTGT vã thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế TNCN quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 cua Chinh phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế quy định:

“Điều 22. Sửa đồi, bể sung khoản 5 Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT- BTC như sau

“5. Nghĩa vụ quyết toán thay cho cá nhân được bu trừ với nghĩa vụ khấu trừ của tổ chức, cả nhân chi trả thu nhập. Trường hợp sau khi bù trừ cổ số thuế phải nộp thì to chức, cá nhân trả thu nhập phải nộp đủ sổ thuế còn thỉếu vào ngán sách nhà nước. Trường hợp sau khi bù trừ có sổ thuế nộp thừa được cơ quan thuế tự động bù trừ vào so thuế phải nộp của kỳ tính thuế tiếp theo hoặc tô chức, cả nhân trả thu nhập lập Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu sẻ 01/ĐNHT ban hành tại Thông tư số 156/2013/TT- BTC gửi cơ quan thuế trực tiếp quản ỉý để hoàn trả thuế theo quy định.

Tại khoản 2 Điều 33 Thông tư 156/2013/TT-BTC

"2. Người nộp thuế có quyền giải quyết số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo thứ tự quy định sau:

  1. Bù trừ tự động với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ hoặc còn phải nộp của cùng loại thuế...
  2. Bù trừ tự động với sổ tiền phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo của từng loại thuế có củng nội dung kinh tế (tiếu mục) ...

Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo hướng dẫn tại điểm b khoản 1 Điều này và người nộp thuê có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa quy định tại điểm a khoản này sau khi thực hiện bù trừ theo hướng dẫn tại điếm a, điểm b khoản này mà vẫn còn sô tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa thì người nộp thuế gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý đế được giải quyết hoàn thuế

Như vậy, nếu doanh nghiệp có nộp thừa tiền thuế TNCN hoặc bất cứ khoản thuế nào trong năm khi thực hiện quyết toán thì có thể dùng các phương án xử lý sau:

  1. Bù trừ số thuế đã nộp thừa cho các khoản thuế khác mà doanh nghiệp vẫn đang còn nợ hoặc chưa nộp
  2. Lập giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC gửi tới cơ quan thuế quản lý
Mời các ban xem tiếp thêm bài viết
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Phân biệt mức lương cơ sở và mức lương tối thiểu

Phân biệt mức lương cơ sở và mức lương tối thiểu

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo