Kê khai thuế cho nhánh phụ thuộc cùng tỉnh

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 26/06/2017 7 phút đọc

Nếu Doanh nghiệp có phát sinh các đơn vị chi nhánh tại các tỉnh thì công việc kế toán sẽ thực hiện kê khai và nộp thuế như thế nào thì chi nhánh đó có cơ sở thuộc cùng tỉnh. Đại lý thuế Công Minh chia sẻ về nguyên tắc kê khai thuế cho nhánh phụ thuộc cùng tỉnh

Kê khai thuế cho nhánh phụ thuộc cùng tỉnh

Kê khai thuế cho nhánh phụ thuộc cùng tỉnh
Kê khai thuế cho nhánh phụ thuộc cùng tỉnh

1. Văn bản quy định

Tại khoản 1 điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định về trách nhiệm kê khai thuế GTGT:

Điều 11. Khai thuế giá trị gia tăng

1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khaỉ thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế

a) Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

b) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương củng nơi người nộp thuế có trụ sở chỉnh thì người nộp thuế thực hiện khai thuế giá trị gia tăng chung cho cả đơn vị trực thuộc.

Nếu đơn vị trực thuộc có con dấu, tài khoản tiền gửi ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, kê khai đầy đủ thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra có nhu cầu kê khai nộp thuế riêng phải đãng ký nộp thuế riêng và sử dụng hóa đơn riêng.

Tại tiết a.3, tiết c khoản 1 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy đinh về nơi nộp hồ sơ khai thuế TNCN: ’

“ Điều 16. Khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân

Khai thuế, nộp thuế đối với tể chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

a) Nguyên tắc khai thuế

a.3) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho cấc cá nhân có uỷ quyền không phân biệt cỏ phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế.

c) Nơi nộp hồ sơ khai thuế

Tổ chức. cá nhân trả thu nhập là cơ sở sản xuất, kinh doanh nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuê trực tiếp quản lý tô chức, cá nhân... ”

Căn cứ tiết c khoản 1 Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 cùa Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế quy định về kê khai thuế TNDN:

Trách nhiệm nộp hổ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế: ...

c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc nhumg hạch toán phụ thuộc thì đơn vị tì‘ực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp; khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập ti'ung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc

Theo đó Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợp Doanh nghiệp có đơn vị hạch toán phụ thuộc, có con dấu và tài khoản nen hàng, trực tiếp cung cấp dịch vụ thì:

+ về thuế GTGT: Chi nhánh thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT tại cơ quan thuế trực tiếp quàn lý chi nhánh theo quy định.

+ về thuế TNDN: Chi nhánh Công ty không phải nộp hồ sơ khai thuế TNDN. Công ty có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại chi nhánh.

+về thuế TNCN: Trường hợp Chi nhánh có phát sinh chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho các cá nhân làm việc tại Chi nhánh hoặc các cá nhân khác thì Chi nhánh có trách nhiệm khấu trừ, kê khai thuế TNCN theo cơ quan quản lý thuế trực tiếp đơn vị đó

Mời các bạn xem thêm bài viết

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Chi phí lãi vay đối với hoạt động mua ô tô tại Doanh nghiệp

Chi phí lãi vay đối với hoạt động mua ô tô tại Doanh nghiệp

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo