Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 16/07/2024 2 phút đọc
Hỏi: Công ty đã nộp Báo cáo thuế qua mạng còn Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thì sẽ nộp như thế nào? Trả lời: Căn cứ Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC: “Điều 27. Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hoá, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4; quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7, quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10 và quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau (mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này)…” Vậy căn cứ vào quy định trên, Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được nộp theo quý cho cơ quan quản lý trực tiếp và hiện nay báo cáo này được phép nộp qua mạng như Báo cáo thuế.
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Kê khai hóa đơn mua hàng

Kê khai hóa đơn mua hàng

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo