Những điểm mới của Thông tư 75/2015/TT-BTC

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 20/05/2015 4 phút đọc

Ngày 18/05/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 75/2015/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung điều 128 thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp. Đại lý thuế Công Minh xin tóm tắt những điểm mới của Thông tư 75/2015/TT-BTC so với TT 200/2014/TT-BT

Download Thông tư 75/2015/TT-BTC

Những điểm mới của Thông tư 75/2015/TT-BTC

Thông tư 75/2015/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Điều 128 Thông tư số 200/2014/TT-BTC như sau:

"Điều 128 Thông tư này áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015.

Doanh nghiệp thuộc đối tượng phải lập báo cáo tài chính giữa niên độ (báo cáo tài chính quý và báo cáo tài chính bán niên) được lựa chọn lập báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2015 theo quy định tại Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp hoặc theo quy định tại Thông tư này. Riêng báo cáo tài chính năm 2015 phải tuân thủ theo quy định tại Thông tư này.

Thông tư này thay thế cho Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp và Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán doanh nghiệp. Những nội dung tại các Thông tư hướng dẫn Chuẩn mực kế toán Việt Nam không trái với Thông tư này vẫn còn hiệu lực. Những quy định trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

Trước khi Chuẩn mực kế toán về công cụ tài chính và các văn bản hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực kế toán công cụ tài chính được ban hành, khuyến khích (nhưng không bắt buộc) đơn vị trình bày và thuyết minh về công cụ tài chính theo quy định tại Thông tư số 210/2009/TT-BTC ngày 6/11/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn áp dụng Chuẩn mực kế toán quốc tế về trình bày Báo cáo tài chính và thuyết minh thông tin đối với công cụ tài chính".

Theo đó, những doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính giữa niên độ, không bắt buộc phải lập báo cáo theo Thông tư 75/2015/TT-BTC như TT 200/TT-BTC đã quy định. Doanh nghiệp có thể lựa chọn giữa việc sử dụng TT 200/TT-BTC hoặc QĐ 15/2006/QĐ-BTC. Đồng thời thông tư 200/2014/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2015, thay vì thời hạn "sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015" theo TT 200/2014/TT-BTC

Bên canh đó, Hiệu lực thi hành Thông tư75/2015/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 7 năm 2015.

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Thông tư 75/2015/TT-BTC

Thông tư 75/2015/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo