Mức lương đóng bảo hiểm năm 2016

haivtca Tác giả haivtca 14/07/2024 7 phút đọc

Mức lương đóng bảo hiểm năm 2016. Doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên để đảm bảo được các chế độ cho người lao động. Tuy nhiên doanh nghiệp cần phải biết tiền lương đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật là bao nhiêu. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn vấn đề này?

1. Mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2016.

Mức lương đóng bảo hiểm năm 2016
Mức lương đóng bảo hiểm năm 2016
Theo Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 tại Điều 89 quy định tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau: “2. Đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.” Như vậy năm 2016, - Doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội dựa trên mức lương và phụ cấp lương của người lao động. - Mức đóng BHXH là doanh nghiệp đóng với tỷ lệ 18%,người lao động đóng với tỷ lệ 8%.

2. Mức tiền lương đóng bảo hiểm y tế năm 2016.

Theo Luật bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 tại Điều 1, Khoản 2 Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 3 Điều 3 như sau: “2. Mức đóng bảo hiểm y tế được xác định theo tỷ lệ phần trăm của tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội (sau đây gọi chung là tiền lương tháng), tiền lương hưu, tiền trợ cấp hoặc mức lương cơ sở.” - Như vậy mức tiền lương đóng bảo hiểm y tế được xác định là tiền lương đóng bảo hiểm xã hội, tức là dựa trên mức lương, phụ cấp lương của người lao động. - Tỷ lệ đóng Bảo hiểm y tế năm 2016 là doanh nghiệp đóng 3%, người lao động đóng 1,5%.

3. Mức tiền lương đóng bảo hiểm thất nghiệp năm 2016

Theo quy định của Luật Việc làm số 38/2013/QH13 tại Điều 41 quy định về Nguyên tắc bảo hiểm thất nghiệp “2. Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp được tính trên cơ sở tiền lương của người lao động.” Theo Bộ Luật Lao động năm 2012 tại Điều 90 quy định về tiền lương như sau: “1. Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận. Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định. 2. Tiền lương trả cho người lao động căn cứ vào năng suất lao động và chất lượng công việc.” Như vậy tiền lương đóng bảo hiểm thất nghiệp năm 2016 là tiền lương của người lao động nếu doanh nghiệp không có các khoản bổ sung khác thì đó chính là tiền lương đóng bảo hiểm xã hội. Nếu doanh nghiệp có các khoản bổ sung khác thì đó là tổng tiền lương của người lao động. Từ khóa: mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội, mức tiền lương đóng bảo hiểm thất nghiệp, mức tiền lương đóng bảo hiểm y tế, mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2016, mức tiền lương đóng bảo hiểm thất nghiệp năm 2016. Bài viết liên quan:
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Cách tính thuế TNCN mới nhất năm 2015

Cách tính thuế TNCN mới nhất năm 2015

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo