Home » Bài viết » Mẫu: 03/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu: 03/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu: 03/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính.

Mẫu: 03/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

[04] Tên người nộp thuế:………….……………………………………………..

[05] Mã số Thuế:…………………………..

[06] Địa chỉ: …………………………………………………………………………………….

[07] Quận/huyện: ………………… [08] Tỉnh/thành phố: ………………………………………..

[09] Điện thoại:……………..[10] Fax:……………………..[11] Email: …………………..

[12] Tên tổ chức khai thay (nếu có):…………………………………………..

[13] Mã số Thuế:……………………..

[14] Địa chỉ: …………….………………………………………………….

[15] Quận/huyện: ………………. [16] Tỉnh/Thành phố: …………………………………….

[17] Điện thoại: ………………… [18] Fax: …………………….. [19] Email: …………………

[20] Tên đại lý Thuế (nếu có):…..…………………………………………………………..

[21] Mã số Thuế

[22] Địa chỉ: ……………………………………………………………………….

[23] Quận/huyện: …………………. [24] Tỉnh/thành phố: ……………………………………….

[25] Điện thoại: ………………….. [26] Fax: …………….. [27] Email: ……………………….

[28] Hợp đồng đại lý thuế: Số: ……………………………….Ngày:………………………………

 

Mời các bạn xem tiếp Mẫu: 03/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây

Từ khóa: Mẫu số 03/KK-TNCN, Mẫu số 03/KK-TNCN Ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

 

Tiếp theo

TUYỂN DỤNG – Nhân viên Đại lý thuế – [The Light – Tố Hữu] – 2020

Đại lý thuế Công Minh tuyển dụng năm 2020  – Chuyên viên Phòng Dịch vụ …

0989.258.233