Mẫu 01/DNHT - Thủ tục hoàn thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 27/03/2015 11 phút đọc

Thủ tục hoàn thuế là một quy trình mà tất cả các doanh nghiệp đểu phải tuân thủ khi muốn được hoàn lại phần thuế được khấu trừ.

Thủ tục hoàn thuế - Mẫu 01/DNHT - TT 156/TT-BTC
Thủ tục hoàn thuế - Mẫu 01/DNHT - TT 156/TT-BTC

Nội dung của thủ tục hoàn thuế

Ngày 06/11/2013, BộTài chính ban hành thông tư 156/TT-BTC về việc "Hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế và nghị định số 83/2013/nđ-cp ngày 22/7/2013 của chính phủ". Trong đó, tại điều 49, chương III có quy định về thủ tục hoàn thuế, bù trừ thuế như sau: "Điều 49. Hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết theo quy định của pháp luật về thuế GTGT, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế giá trị gia tăng đầu ra, hoặc bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư cùng với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh; trường hợp xuất khẩu là: Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu Ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư này"

Mẫu biểu thủ tục hoàn thuế

  TỔ CHỨC/CÁ NHÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ……………………………. Độc lập - Tự do – Hạnh phúc Số:... ..., ngày ... tháng ... năm ... GIẤY ĐỀ NGHỊ HOÀN TRẢ KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC [01] Trường hợp hoàn thuế trước, kiểm tra sau: Trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế sau: Kính gửi: .......(tên cơ quan thu, cơ quan có thẩm quyền hoàn trả)........ I- Thông tin về tổ chức, cá nhân đề nghị hoàn trả: [02] Tên người nộp thuế:................................................................................................................................................................
[03] Mã số thuế:
[04] CMND/Hộ chiếu số: ..............Ngày cấp:........./......./...........Nơi cấp:...... ..................... Quốc tịch : .................................. [05] Địa chỉ :..................................................................................................................................................................... [06] Quận/huyện: ............................................................... [07] Tỉnh/thành phố: ........................................................... [08] Điện thoại: ...................................... [09] Fax: ............................................. [10] Email: ....................................... [11] Tên đại lý thuế (nếu có):........................................................................................................................................................
[12] Mã số thuế:
[13] Địa chỉ :..................................................................................................................................................................... [14] Quận/huyện: ............................................................... [15] Tỉnh/thành phố: ........................................................... [16] Điện thoại: ...................................... [17] Fax: ............................................. [18] Email: ....................................... [19] Hợp đồng đại lý thuế số:...................................................ngày ................................................................................ II- Nội dung đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước (NSNN):
  1. Thông tin về khoản thu đề nghị hoàn trả: Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
SSố TT Loại thuế Kỳ tính thuế Số tiền thuế nộp thừa (tính đến thời điểm đề nghị hoàn) Số thuế GTGT chưa khấu trừ hết đã đề nghị hoàn trên tờ khai thuế GTGT Số tiền đề nghị hoàn Lý do đề nghị hoàn trả
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Tổng cộng
  1. Hình thức đề nghị hoàn trả:
2.1. Bù trừ cho khoản phải nộp NSNN : Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
STT Khoản phải nộp NSNN (loại thuế, khoản phạt) Cơ quanthu Thời gian phát sinh khoản phải nộp (Kỳ tính thuế) Quyết định thu/Tờ khai hải quan Nộp vào tài khoản Sốtiền
Cơ quan thuế Cơ quan Hải quan Cơ quan khác Số Ngày Thu NSNN Tạm thu
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Cộng theo loại thuế, cơ quan thu, kỳ tính thuế
TỔNG CỘNG
Tổng số tiền nộp NSNN ghi bằng chữ:........................................................................................................................................... 2.2. Hoàn trả trực tiếp : Số tiền hoàn trả: Bằng số: ...................................................... Bằng chữ:..................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................... Hình thức hoàn trả: Chuyển khoản: Tài khoản số:........................Tại Ngân hàng (KBNN)....... Tiền mặt: Nơi nhận tiền hoàn thuế: Kho bạc Nhà nước ................................................. III- Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính, bản sao) 1 ............................................................................................................................................................................................................ 2 ............................................................................................................................................................................................................ Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ NGƯỜI NỘP THUẾ hoặcĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Họ và tên:....................................... Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)
Chứng chỉ hành nghề số:...............................
Ghi chú: - Kỳ thuế: Trường hợp đề nghị hoàn thuế cho nhiều tháng, năm thì ghi rõ từ tháng ... năm ... đến tháng ... năm... có liên quan. - “Lý do đề nghị hoàn trả”: Ghi rõ đề nghị hoàn theo quy định tại Điểm, Khoản, Điều của văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. - “Quyết định thu/Tờ khai hải quan”: Ghi Quyết định hành chính của cơ quan có thẩm quyền hoặc tờ khai hải quan có nợ thuế chưa nộp NSNN. - “Nộp vào tài khoản”: Đánh dấu “V” vào cột tài khoản có liên quan. - KBNN: Kho bạc Nhà nước. - NSNN: Ngân sách Nhà nước. - GTGT: Giá trị gia tăng.
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Đại lý thuế - Ngành nghề mới tại Việt Nam

Đại lý thuế - Ngành nghề mới tại Việt Nam

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo