Lập phụ lục thuế TNDN cho chuyển nhượng bất động sản

Với các doanh nghiệp là có hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản khi thực hiện làm tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp thì cần phải Lập phụ lục thuế TNDN cho chuyển nhượng bất động sản 03-5/TNDN. Vậy để phục công tác lập báo cáo tài chính cuối nămquyết toán thuế doanh nghiệp, chúng tôi xin chia sẻ như sau các mẫu phụ lục để doanh nghiệp hoàn thiện bộ sơ khai quyết toán thuế theo thông tư 156 như sau

Tải mẫu phụ lục thuế TNDN cho chuyển nhượng bất động sản 03-5/TNDN

Lập phụ lục thuế TNDN cho chuyển nhượng bất động sản

Lập phụ lục thuế TNDN cho chuyển nhượng bất động sản
Lập phụ lục thuế TNDN cho chuyển nhượng bất động sản

Chỉ tiêu [01]: Doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Chỉ tiêu [02]: Chi phí từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản = [03] + [04] + [05] + [06] + [07] + [08]

Chỉ tiêu [03]: Giá vốn của đất chuyển nhượng

Chỉ tiêu [04]: Chi phí đền bù thiệt hại về đất

Chỉ tiêu [05]: Chi phí đền bù thiệt hại về hoa màu

Chỉ tiêu [06]: Chi phí cải tạo san lấp mặt bằng

Chỉ tiêu [07]: Chi phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng

Chỉ tiêu [08]: Chi phí khác

Chỉ tiêu [09]: Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản

  • Chỉ tiêu [09] = chỉ tiêu [01] – chỉ tiêu [02]

Chỉ tiêu [10]: Số lỗ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản từ những năm trước được chuyển sang

  • Nếu [09 > 0 thì kiểm tra chỉ tiêu [10] < = tổng cột (5) trên phụ lục 03-2B/TNDN, nếu [09] < 0 thì [10] = 0

Chỉ tiêu [11] = chỉ tiêu [09] – chỉ tiêu [10],

  • Nếu chỉ tiêu [11] < 0 thì cho phép nhập [11a] dạng số dương. Nếu[11] > 0 thì khóa không cho nhập [11a]

Chỉ tiêu [12]: Trích lập Quỹ khoa học công nghệ  Nếu [11] >= 0 thì kiểm tra chỉ tiêu [12] < = chỉ tiêu [11] * 10%, nếu [11] <0 thì khóa không cho nhập [12]

Chỉ tiêu [13] = chỉ tiêu [11] – chỉ tiêu [12],

Chỉ tiêu [15] = chỉ tiêu [13] * chỉ tiêu [14]

Mời các bạn tham khảo thêm bài viết, Đại lý thuế Công Minh chia sẻ:

Lập phụ lục thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài 03-4/TNDN

Phụ lục ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp

Cách lập phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN

Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp 03/TNDN