Home » Tin tức » Thuế » Lập phụ lục kết quả sản xuất kinh doanh theo số 03-1B/TNDN

Lập phụ lục kết quả sản xuất kinh doanh theo số 03-1B/TNDN

Đối với người nộp thuế là các tổ chức ngân hàng tín dụng, để lên được tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp 03/TNDN, người nộp thuế cần phải ưu tiên hoàn thiện Lập phụ lục kết quả sản xuất kinh doanh số 03-1B/TNDN. Vậy để phục công tác lập báo cáo tài chính cuối nămquyết toán thuế doanh nghiệp, chúng tôi xin chia sẻ cách lập như sau:

Tải mẫu phụ lục kết quả sản xuất kinh doanh theo số 03-1B/TNDN

Lập phụ lục kết quả sản xuất kinh doanh theo số 03-1B/TNDN

Lập phụ lục kết quả sản xuất kinh doanh số 03-1B/TNDN
Lập phụ lục kết quả sản xuất kinh doanh số 03-1B/TNDN

Ngoài các thông tin về doanh nghiệp thì người nộp thuế thực hiện hoặc thông tin dịch vụ Đại lý thuế mà doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ. Các thông tin còn lại điền như sau:

Các chỉ tiêu [01] Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự

Các chỉ tiêu [02] Chi trả lãi và các chi phí tương tự

Chỉ tiêu [03] Thu nhập lãi thuần  = [01] – [02]

Các chỉ tiêu [04] Thu nhập từ hoạt động dịch vụ

Các chỉ tiêu [05] Chi phí hoạt động dịch vụ

Chỉ tiêu [06] Lãi / lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ = [04] – [05]

Chỉ tiêu [07] Lãi / lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối

Các chỉ tiêu [08] Lãi / lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh

Các chỉ tiêu [09] Lãi / lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư

Các chỉ tiêu [10] Thu nhập từ hoạt động khác

Các chỉ tiêu [11] Chi phí hoạt động khác

Chỉ tiêu [12] Lãi / lỗ thuần từ hoạt động khác  = [10] – [11]

Các chỉ tiêu [13] Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần

Các chỉ tiêu [14] Chi phí hoạt động

Các chỉ tiêu [15] Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng

Chỉ tiêu [16] Tổng lợi nhuận trước thuế = [03]+[06]+[07]+[08]+[09]+[12]+[13]-[14]-[15]

Chỉ tiêu [16] được tổng hợp để đối chiếu với chỉ tiêu A1 của tờ khai

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ

Mời các bạn xem thêm bài viết: 

Lập phụ lục kết quả sản xuất kinh doanh theo số 03-1A/TNDN

Quy định khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý

Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Tiếp theo

TUYỂN DỤNG – Nhân viên Đại lý thuế – [The Light – Tố Hữu] – 2020

Đại lý thuế Công Minh tuyển dụng năm 2020  – Chuyên viên Phòng Dịch vụ …

0989.258.233