Kê khai thuế giá trị gia tăng đối với cơ sở sản xuất trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu.

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 11/08/2015 8 phút đọc

Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì kê khai thuế GTGT như thế nào? Cơ sở sản xuất kinh doanh có phải kê khai thuế tại nơi sản xuất kinh doanh không?

Kê khai thuế giá trị gia tăng đối với cơ sở sản xuất trực thuộc
Kê khai thuế giá trị gia tăng đối với cơ sở sản xuất trực thuộc

Trường hợp 1: Cơ sở sản xuất kinh doanh cùng tỉnh với trụ sở chính.

Kê khai nộp thuế GTGT tại trụ sở chính

Trường hợp 2: Cơ sở sản xuất kinh doanh khác tỉnh với trụ sở chính.

a.Nếu cơ sở sản xuất trực thuộc có hạch toán kế toán:

- Phải đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tại địa phương nơi sản xuất;

- Khi điều chuyển bán thành phẩm hoặc thành phẩm, kể cả xuất cho trụ sở chính phải sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng làm căn cứ kê khai, nộp thuế tại địa phương nơi sản xuất.

b.Nếu cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán:

- Người nộp thuế thực hiện khai thuế tại trụ sở chính và nộp thuế cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc.

- Số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc được xác định theo tỷ lệ 2% (đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 10%) hoặc theo tỷ lệ 1% (đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 5%) trên doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm sản xuất ra.

- Việc xác định doanh thu của sản phẩm sản xuất ra được xác định trên cơ sở giá thành sản phẩm hoặc doanh thu của sản phẩm cùng loại tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất.

- Nếu tổng số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc do người nộp thuế xác định theo nguyên tắc nêu trên lớn hơn số thuế giá trị gia tăng phải nộp của người nộp thuế tại trụ sở chính thì người nộp thuế tự phân bổ số thuế phải nộp cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc như sau:

Số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc được xác định bằng (=) số thuế giá trị gia tăng phải nộp của người nộp thuế tại trụ sở chính nhân (x) với tỷ lệ (%) giữa doanh thu theo giá chưa có thuế giá trị gia tăng của sản phẩm do cơ sở trực thuộc sản xuất ra hoặc sản phẩm cùng loại tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc trên tổng doanh thu theo giá chưa có thuế giá trị gia tăng của sản phẩm sản xuất ra của toàn doanh nghiệp.

- Nếu người nộp thuế không phát sinh số thuế phải nộp tại trụ sở chính thì người nộp thuế không phải nộp thuế cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất.

- Người nộp thuế phải lập và gửi “Bảng phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi đóng trụ sở chính và cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán” theo mẫu số 01-6/GTGT kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC cùng với hồ sơ khai thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp, đồng thời gửi một bản Bảng phân bổ mẫu số 01-6/GTGT nêu trên tới các cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ sở sản xuất trực thuộc.

Ví dụ: Doanh nghiệp A tại Hà Nội có cơ sở sản xuất tại Hưng Yên, Doanh thu bán hàng của công ty là 500 triệu trong đó doanh thu của hàng sản xuất tại Hưng Yên là 300 triệu. Thuế GTGT của mặt hàng này là 10%.

- Giả sử: Thuế GTGT phải nộp tại trụ sở chính trên tờ khai thuế là 10 triệu.

+ Thuế GTGT phải nộp tai Hưng Yên là: 300 x 2% = 6 triệu.

+ Thuế GTGT phải nộp tại trụ sở chính là = 10 – 6 = 4 triệu.

- Giả sử: Thuế GTGT phải nộp tại trụ sở chính là 4 triệu.

+ Thuế GTGT phải nộp tại Hưng Yên là: (300/500) x 4 = 2,4 triệu đồng.

+ Thuế GTGT phải nộp tại trụ sở chính là: 4 – 2,4 = 1,6 triệu đồng

- Giả sử: Thuế GTGT tại tờ khai thuế doanh nghiệp vẫn còn số thuế được khấu trừ thì doanh nghiệp không phải nộp thuế tại Hưng Yên và tại trụ sở chính.

Mời các bạn xem bài viết Miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp tương ứng với số tiền thực chi thêm cho lao động nữ.

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Thế nào là cá nhân kinh doanh theo pháp luật thuế?

Thế nào là cá nhân kinh doanh theo pháp luật thuế?

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo