Hướng dẫn xử lý vi phạm hợp đồng kinh tế và hạch toán kế toán

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 09/06/2017 8 phút đọc

Nếu một công ty sản xuất kinh doanh thi vấn đề hợp đồng là một giao kết mà kế toán thực sự phải nắm vững để tuân thủ đúng theo các quy định giữa hai bên. Tuy nhiên trên thực tế thì khó tránh khỏi các sai sót khi thực hiện hơp đồng cũng như nếu có sai sót và phát sinh các khoản tiền sẽ được hạch toán như thế nào? Đại lý thuế Công Minh Hướng dẫn xử lý vi phạm hợp đồng kinh tế và hạch toán kế toán

Hướng dẫn xử lý vi phạm hợp đồng kinh tế

Hướng dẫn xử lý vi phạm hợp đồng kinh tế
Hướng dẫn xử lý vi phạm hợp đồng kinh tế

I Các trường hợp vi phạm hơp đồng kinh tế

1. Vi phạm hợp đồng dân sự

Theo điều Điều 418. Thỏa thuận phạt vi phạm của bộ luật Dân sự 2015

1. Phạt vi phạm là sự thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng, theo đó bên vi phạm nghĩa vụ phải nộp một khoản tiền cho bên bị vi phạm. 2. Mức phạt vi phạm do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác. 3. Các bên có thể thỏa thuận về việc bên vi phạm nghĩa vụ chỉ phải chịu phạt vi phạm mà không phải bồi thường thiệt hại hoặc vừa phải chịu phạt vi phạm và vừa phải bồi thường thiệt hại. Trường hợp các bên có thỏa thuận về phạt vi phạm nhưng không thỏa thuận về việc vừa phải chịu phạt vi phạm và vừa phải bồi thường thiệt hại thì bên vi phạm nghĩa vụ chỉ phải chịu phạt vi phạm.

2. Vi pham hợp đồng Thương mại

Mức phạt đối với vi phạm nghĩa vụ hợp đồng hoặc tổng mức phạt đối với nhiều vi phạm trong hợp đồng Thương mại do các bên tự thoả thuận , tuy nhiên không được quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm.

Căn cứ theo điều 301 thì Mức phạt vi phạm – Luật Thương mại 2005 áp dụng như sau:

Mức phạt đối với vi phạm nghĩa vụ hợp đồng hoặc tổng mức phạt đối với nhiều vi phạm do các bên thoả thuận trong hợp đồng, nhưng không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm, trừ trường hợp quy định tại Điều 266 của Luật này.

Tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế có được tính vào chi phí hợp lý

3. Vi phạm hợp đồng Xây dựng

Mức phạt trong hợp đồng xây dựng không vượt quá 12% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm.

Căn cứ theo điều 146. Thưởng, phạt hợp đồng xây dựng, bồi thường thiệt hại do vi phạm và giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng – Luật Xây dựng 2014 thì :

Mức thưởng, ,mức phạt hợp đồng xây dựng phải được các bên thỏa thuận và ghi trong hợp đồng.

Đối với các công trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước, mức phạt hợp đồng không được vượt quá 12% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm. Bên canhj đó, ngoài mức phạt theo thỏa thuận, bên vi phạm hợp đồng còn phải bồi thường thiệt hại cho bên kia, bên thứ ba (nếu có) theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan khác.

II: Chứng từ về Xử lý tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế

Trường hợp doanh nghiệp vi phạm hợp đồng với đối tác nay phải bồi thường thì phải có các chứng từ rất quan trọng dưới đây để làm cơ sở hạch tóan vào chi phí:

– Hợp đồng kinh tế;

– Biên bản ghi nhận hoặc thanh lý , trong đó nêu rõ vi phạm và phải chịu phạt theo cam kết.

– Chứng từ trả tiền qua ngân hàng hoặc phiếu chi tiền bên vi phạm và phiêu thu tiền bên được phạt vi phạm có ký nhận của hai bên. Nếu trả bằng tiền mặt thì cần có phiếu thu của DN bạn (minh chứng rằng tiền đó đã được nộp vào quỹ của DN mà không rơi vào tay cá nhân).

– Nếu cấn trừ băng hình thức công nợ thì phải có biên bản có ký tá xác nhận của hai bên bằng hình thức cấn trừ thông qua công nợ TK 131 và Tk 331 giữa hai bên

III Hạch toán kế toán

–Trường hợp thứ nhất: Nếu thu và chi khoản phạt bằng tiền mặt hoặc tiền gửi:

Bên vi phạm: phiếu chi tiền, chuyển khoản UNK + kẹp biên bản ghi nhận lý do phạt

Nợ TK 811/ có 111,112

Bên Phạt vi phạm: phiếu thu tiền, Giấy báo có + kẹp biên bản ghi nhận lý do phạt

Nợ 111,112/ có 711

–Trường hợp thứ 2: Nếu thu và chi khoản phạt bằng cấn trừ công nợ:

Bên vi phạm: phiếu hoạch toán + kẹp biên bản ghi nhận lý do phạt

Nợ TK 811/ có 131

Bên Phạt vi phạm: phiếu hoạch toán + kẹp biên bản ghi nhận lý do phạt

Nợ 131/ có 711

Căn cứ pháp lý Xử lý tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Chế độ trợ cấp thai sản 2017 mới nhất hiên nay

Chế độ trợ cấp thai sản 2017 mới nhất hiên nay

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo