Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2015 với tổ chức trả thu nhập

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 16/07/2024 9 phút đọc

Kèm theo quyết toánthuế thu nhập doanh nghiệp, các đơn vị tổ chức trả thu nhập cho người lao động hàng năm đều phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người lao động. Đại lý thuế Công Minh xin Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2015 với tổ chức trả thu nhập

Nội dung quyết toán thuế TNCN 2015

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2015
Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2015 cho tổ chức cá nhân chi trả thu nhập
1. Trách nhiệm quyết toán thuế thu nhập cá nhân (QTT TNCN) - TCTTN thuộc diện chịu thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công (TLTC) có trách nhiệm khai QTT TNCN và QTT TNCN thay cho các cá nhân có uỷ quyền không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai QTT TNCN. - Công ty xổ số, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp không phải khai QTT TNCN đối với nghĩa vụ khấu trừ thuế TNCN của các cá nhân làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp. 2. Nơi nộp hồ sơ QTT TNCN - Đối với các TCTTN đã đăng ký và thực hiện kê khai thuế qua mạng (iHTKK) thì không cần đến cơ quan Thuế (CQT) để nộp hồ sơ QTT TNCN bản giấy. - Đối với TCTTN chưa thực hiện khai thuế qua mạng: Nộp tại Cục Thuế, Chi Cục Thuế trực tiếp quản lý TCTTN. 3. Hồ sơ khai QTT TNCN Tờ khai số 05/KK-TNCN và các Phụ lục số 05-1/BK-TNCN, 05-2/BK-TNCN, 05-3/BK-TNCN. Giảm trừ gia cảnh (GTGC) đối với người phụ thuộc (NPT): NPT đã đăng ký và có đầy đủ hồ sơ chứng minh NPT theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC thì được tính GTGC trong năm 2015, kể cả trường hợp NPT chưa được CQT cấp mã số thuế (MST). TCTTN có trách nhiệm khai kê khai đầy đủ 100% NPT đã tính giảm trừ trong năm 2015 vào Phụ lục bảng kê 05-3/BK-TNCN. Đối với những NPT đã được cấp MST thì chỉ cần khai thông tin tại các chỉ tiêu [06] “STT”, [07] “Họ và tên người nộp thuế”, [08] “MST của người nộp thuế”, [09] “Họ và tên người phụ thuộc”, [11] “MST của người phụ thuộc”, [14] “Quan hệ với người nộp thuế”, [21] “Thời gian tính giảm trừ từ tháng”, [22] “Thời gian tính giảm trừ đến tháng”. 4. Thực hiện QTT TNCN TCTTN thông báo cho các đối tượng là cá nhân cư trú có thu nhập từ TLTC thuộc diện ủy quyền cho TCTTN để cá nhân lập uỷ quyền QTT theo mẫu 02/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC gửi TCTTN. TCTTN chỉ quyết toán thay cho cá nhân đối với khoản thu nhập từ TLTC do chính TCTTN chi trả. Các trường hợp thuộc diện ủy quyền QTT TNCN: - Cá nhân chỉ có thu nhập từ TLTC ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một TCTTN và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm uỷ quyền QTT, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm. - Cá nhân có thu nhập từ TLTC ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một TCTTN, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng/tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% hoặc có thu nhập từ kinh doanh, từ cho thuê tài sản đã nộp thuế theo phương pháp khoán quy định tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC. - Cá nhân là người lao động được điều chuyển từ một TCTTN đến TCTTN mới trong trường hợp tổ chức cũ thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp. Cuối năm người lao động có ủy quyền QTT TNCN thì tổ chức mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế TNCN do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động (nếu có) để làm căn cứ tổng hợp thu nhập, số thuế đã khấu trừ và QTT TNCN thay cho người lao động.

II. Các bước thực hiện QTT TNCN:

4.1. Cập nhật mã số thuế của các cá nhân. 4.2. Cài đặt phần mềm hỗ trợ khai QTT TNCN: Truy cập trang thông tin điện tử http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai, http://www.kekhaithue.gdt.gov.vn để tải phần mềm hỗ trợ kê khai (phiên bản HTKK 3.3.5, iHTKK 3.1.6, iTaxviewer 1.1.3 hoặc mới hơn). 4.3. Nhập dữ liệu vào các phụ lục bảng kê trước, dữ liệu từ phụ lục tự động kết chuyển sang tờ khai QTT TNCN. 4.4. Kết xuất dữ liệu ra file Excel để lưu tại TCTTN, kết xuất dữ liệu ra file XML để gửi CQT. 4.5. Gửi hồ sơ QTT TNCN: - Đối với TCTTN khai thuế điện tử: Sử dụng phần mềm kê khai điện tử (phiên bản iHTKK 3.1.6 hoặc mới hơn), truy cập vào trang: http://www.kekhaithue.gdt.gov.vn để gửi file dữ liệu. Trường hợp sử dụng dịch vụ TVAN thực hiện gửi file dữ liệu thông qua các nhà cung cấp dịch vụ, không phải gửi hồ sơ QTT bản giấy. III. Hồ sơ quyết toán thuế TNCN Bộ hồ sơ quyết toán thuế TNCN 2015 bao các giấy tờ file dữ liệu (XML), hồ sơ QTT TNCN bản giấy có ký tên, đóng dấu. + Gửi file dữ liệu QTT đến CQT theo một trong các hình thức: Gửi file dữ liệu trên trang thông tin điện tử http://www.tncnonline.com.vn hoặc ghi file dữ liệu vào USB gửi trực tiếp tại Bộ phận một cửa hoặc địa điểm nhận QTT TNCN của CQT trực tiếp quản lý. + Gửi hồ sơ QTT bản giấy đến CQT trực tiếp quản lý. TCTTN phải đóng trang bìa tệp vào hồ sơ bản giấy, file dữ liệu phải gửi đến trước hoặc đồng thời với bản giấy. 4.6. Theo dõi kết quả gửi file dữ liệu: + Tại trang http://www.nhantokhai.gdt.gov.vn đối với TCTTN khai thuế điện tử. + Tại trang http://www.tncnonline.com.vn đối với TCTTN chưa khai thuế điện tử. Thời hạn nộp hồ sơ khai QTT TNCN - Thời hạn nộp hồ sơ QTT TNCN chậm nhất là ngày 30/03/2016. Mời các bạn xem thêm chi tiết các bài viết
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 2015

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 2015

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo