Home » Tư vấn & Hỏi đáp » Các câu hỏi thường gặp » Hướng dẫn kê khai quyết toán thuế TNDN, đối với ngành nghề hoạt động SXKD trên phần mềm HTKK 3.3.0

Hướng dẫn kê khai quyết toán thuế TNDN, đối với ngành nghề hoạt động SXKD trên phần mềm HTKK 3.3.0

Trước khi kê khai quyết toán thuế TNDN trên tờ khai mẫu 03/TNDN bạn phải vào Phụ lục 03-1A/TNDN điền vào các chỉ tiêu mà trong năm tài chính doanh nghiệp bạn có phát sinh. Bạn có thể dựa vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh để điền vào các chỉ tiêu đó. Sau đó phần mềm sẽ tự động tính ra tổng lợi nhuận kế toán trước thuế tại chỉ tiêu [19] phụ lục 03-1A/TNDN.

1/ Nếu trong năm doanh nghiệp có LÃI ( Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế dương)

Trên tờ khai mẫu 03/TNDN tại chỉ tiêu [A1], phần mềm sẽ tự động lấy số liệu từ chỉ tiêu [19] phụ lục 01-1B/TNDN

Bạn điền vào các chỉ tiêu từ [B2] đến [B11] nếu có phát sinh trong năm tài chính

Chỉ tiêu [B13] – Thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh:

– Chỉ tiêu này phản ánh tổng số thu nhập chịu thuế từ hoạt động kinh doanh và hoạt động khác (không bao gồm thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản) và chưa trừ chuyển lỗ của cơ sở kinh doanh trong kỳ tính thuế.

Chú ý: Các bạn phải nhập bằng tay vào ch tiêu này. Chỉ tiêu này được xác định theo công thức: [B13] = [B12]-[B14]

Tiếp theo, bạn phải điền số liệu từ chỉ tiêu [C1] – Thu nhập chịu thuế vào một trong ba chỉ tiêu [C7], [C8] hoặc [C9] tùy theo mức thuế suất thuế TNDN mà doanh nghiệp đang áp dụng

Phần mềm sẽ tự động tính ra số thuế TNDN phải nộp tại chỉ tiêu [D1]

Nếu trước thời gian làm quyết toán thuế TNDN mà doanh nghiệp đã tạm nộp thuế TNDN thì số tiền đó được điền tại chỉ tiêu [E1]. Từ đó phần mềm sẽ tính ra số thuế TNDN mà doanh nghiệp còn phải nộp nếu số thuế tạm nộp lớn hơn số thuế phải nộp; số thuế được hoàn hoặc chuyển kỳ sau nếu số thuế tạm nộp nhỏ hơn số thuế phải nộp.

2/ Nếu trong năm tài chính doanh nghiệp bị LỖ ( Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế âm)

Các bước tương tự như trong trường hợp doanh nghiệp có lãi, nhưng trong trường hợp lỗ, chỉ tiêu [B12] là số âm, nên bạn sẽ phải ghi âm số tiền của chỉ tiêu [B12] ( ghi dấu “ – “đằng trước)

Phần mềm sẽ tự động cập nhật các chỉ tiêu còn lại, vì trong năm tài chính doanh nghiệp bị lỗ nên phần mềm không tính ra số thuế phải nộp, doanh nghiệp không phải nộp thuế.

3/ Nếu trong năm tài chính, tổng lợi nhuận kế toán lớn hơn lợi nhuận của thuế

Bạn điền chi phí không được trừ vào chỉ tiêu [B4] trên tờ khai mẫu 03-1A/TNDN . Phần mềm sẽ tự tính ra thu nhập chịu thuế cho bạn

 

Các bước sau thực hiện giống như các phần trên

Nếu doanh nghiệp có lãi, được chuyển lỗ từ những năm trước, thì bạn phải kê khai chuyển lỗ vào phụ lục 3-2A/TNDN

Tiếp theo

Thanh toán Công tác phí cho người lao động trên 20 triệu

Việc thanh toán công tác phí là một việc khá thường xuyên đối với doanh …