HỆ THỐNG ĐIỂM MỚI LUẬT 2015

HỆ THỐNG ĐIỂM MỚI LUẬT THUẾ – KẾ TOÁN – DOANH NGHIỆP – LAO ĐỘNG – BẢO HIỂM MỚI NHẤT CHO TRONG NĂM 2015 ÁP DỤNG
Chi tiếtĐiểm mớiToàn vănCăn cứ
I. Thuế 
1Hóa đơn chứng từ
– Thông tư 39/2014/TT-BTCTại đâyTại đâyNĐ 51/2010/NĐ-CP
– Thông tư 119/2014/TT-BTCTại đâyTại đây
– Thông tư 26/2015/TT-BTCTại đâyTại đây
2.Thuế TNDN
– Thông tư 78/2014/TT-BTCTại đâyTại đâyNĐ 218/2013/NĐ-CP
– Thông tư 119/2014/TT-BTCTại đâyTại đây
– Thông tư 151/2014/TT-BTCTại đâyTại đây
3.Thuế GTGT    
– Thông tư 219/2013/TT-BTCTại đâyTại đâyNĐ 219/2013/NĐ-CP
– Thông tư 119/2014/TT-BTCTại đâyTại đây
– Thông tư 151/2014/TT-BTCTại đâyTại đây
– Thông tư 26/2015/TT-BTCTại đâyTại đây
4Thuế TNCN   
– Thông tư 111/2013/TT-BTCTại đâyTại đâyNĐ 65/2013/NĐ-CP
– Thông tư 119/2014/TT-BTCTại đâyTại đây
– Thông tư 151/2014/TT-BTCTại đâyTại đây
– Thông tư 26/2015/TT-BTCTại đâyTại đây
II.  Kế toán 
Chế độ kế toán
– Thông tư 200/2014/TT-BTCTại đâyTại đây
+ Bảng tóm lược điểm mới cơ bảnTại đâyTại đây
+ Bảng hệ thống chế độ kế toán theo TT200Tại đâyTại đây
III.  Doanh nghiệp
Doanh nghiệp 2014Tại đâyTại đây
IV.  Lao động
Lao động 2012Tại đâyTại đây
V. Bảo hiểm
BHXH 2014Tại đâyTại đây
BHYT sửa đổi 2014Tại đâyTại đây