Home » Tư vấn & Hỏi đáp » Các câu hỏi thường gặp » Hàng hóa tiêu dùng nội bộ có phải xuất hóa đơn

Hàng hóa tiêu dùng nội bộ có phải xuất hóa đơn

Hỏi: Doanh nghiệp tôi hoạt động lĩnh vực sản xuất quạt, xong  doanh nghiệp tôi sử dụng quạt này cho bộ phận văn phòng. Hỏi doanh nghiệp tôi có phải xuất hóa đơn GTGT không? Nếu xuất thì giá tính thuế như thế nào?

 

Trả lời:

Căn cứ vào Điểm a, Khoảng 7, Điều 3, thông tư 26/TT-BTC quy định như sau:

“Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có). Trường hợp hoá đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hoá đơn thì không phải gạch chéo.””

Do vậy: Hàng hóa tiêu dùng nội bộ doanh nghiệp bạn không phải xuất hóa đơn và không có giá tính thuế GTGT của nghiệp vụ này

Tiếp theo

Thanh toán Công tác phí cho người lao động trên 20 triệu

Việc thanh toán công tác phí là một việc khá thường xuyên đối với doanh …