Gộp báo cáo tài chính vào năm sau cho những đối tượng nào

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 15/12/2016 7 phút đọc

Thời điểm ngày 31/12 sắp đến cũng là thời điểm kết thúc năm tài chính đối với rất nhiều doanh nghiệp, kế toán cần thực hiện lại để lên báo cáo tài chính của đơn vị. Tuy nhiên, có nhiều đơn vị không phải nộp báo cáo mà có thể gộp báo cáo tài chính vào năm tài chính kế tiếp. Vậy việc Gộp báo cáo tài chính vào năm sau cho những đối tượng nào?

Gộp báo cáo tài chính vào năm sau cho những đối tượng nào

Gộp báo cáo tài chính vào năm sau cho những đối tượng nào
Gộp báo cáo tài chính vào năm sau cho những đối tượng nào
Theo khoản 2, khoản 3 Điều 3 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về kỳ báo cáo cáo

2. Kỳ tính thuế được xác định theo năm dương lịch. Trường hợp doanh nghiệp áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch thì kỳ tính thuế xác định theo năm tài chính áp dụng. Kỳ tính thuế đầu tiên đối với doanh nghiệp mới thành lập và kỳ tính thuế cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản được xác định phù hợp với kỳ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán.

3. Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và kỳ tính thuế năm cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo (đối với doanh nghiệp mới thành lập) hoặc kỳ tính thuế năm trước đó (đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản) để hình thành một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm đầu tiên hoặc kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm cuối cùng không vượt quá 15 tháng.

Theo Luật kế toán số 03/2003/QH11 tại điều 13 có quy định kỳ kế toán

Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn chín mươi ngày thì được phép cộng (+) với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng (+) với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm. Kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn mười lăm tháng.

Như vậy, trường hợp các đơn vị được gộp báo cáo tài chính cho năm 2016 sang năm 2017 sẽ áp dụng cho các doanh nghiệp có thời gian thành lập doanh nghiệp từ ngày 01/10/2016 đến ngày 31/12/2016.

Khi đó, Doanh nghiệp cần phải làm Công văn gửi tới chi cục thuế đang quản lý thông báo về việc doanh nghiệp xin gộp báo cáo tài chính và quyết toán thuế TNDN. Trường hợp doanh nghiệp không làm công văn đồng thời không nộp báo cáo tài chính sẽ bị xử phạt theo hình thức không nộp báo cáo tài chính.

Mời các bạn xem bài viết liên quan

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Tên viết tắt trên hóa đơn đúng quy định

Tên viết tắt trên hóa đơn đúng quy định

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo