Công văn 5587/TCT-CS về khoản chi phí thanh toán qua cấn trừ công nợ

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 14/12/2016 8 phút đọc

Ngày 02 tháng 12 năm 2016, Tổng cục thuế ban hành công văn số Công văn 5587/TCT-CS trả lời cục thuế tỉnh Quảng Ngãi về về chính sách thuế GTGT và TNDN cho các khoản chi phí thanh toán qua cấn trừ công nợ. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ về toàn văn văn bản:

Công văn 5587/TCT-CS

Công văn 5587/TCT-CS về khoản chi phí thanh toán qua cấn trừ công nợ
Công văn 5587/TCT-CS về khoản chi phí thanh toán qua cấn trừ công nợ

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi.

Trả lời công vàn số 2061/CT-KTT1 ngày 8/9/2016 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về chính sách thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiển như sau:

Tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính sửa đồi. bổ sung Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (đã được sửa đổi, bổ suns tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) hướng dẫn về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:

2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đổi với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng ừờ lên, trừ các trường họp giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng, hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đông theo giá đã có thuê GTGT và trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khâu hàng hóa là quà biểu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt gồm chứng từ thanh toán qua ngân hàng và chứng từ thanh toán không dừng tiền mặt khác hướng dẫn tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.

3. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng ...

b) Hàng hóa, dịch vụ mua vào từng ỉần theo hỏa đơn từ hai mươi triệu đồng trở lên theo giá đã có thuế GTGT nếu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì không được khấu trừ.

4. Các trường hợp thạnh toán không dùng tiền mặt khác để khẩu trừ thuế GTGT đầu vào gồm:

b) Trương hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào theo phương thức bù trừ công nợ như vay, mượn tiền; cấn trừ công nợ qua người thứ ba mà phương thức thanh toán này được quy định cụ thể trong hợp đồng thì phải có hợp đồng vay, mượn tiên dưới hình thức vãn bản được lập trước đó và có chứng từ chuyển tiền từ tài khoản của bên cho vay sang tải khoản của bên đi vay đối với khoản vay bằng tiền bao gồm cả trường hợp bù trừ giữa giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào với khoản tiền mà người bán hỗ trợ cho người mua, hoặc nhờ người mua chi hộ.

Tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ,Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 như sau:

“1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hơp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu cỏ hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán khôns dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện íheo quy định của các văn bản pháp luật vê thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, Tổng cục Thuể thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế tinh Quảng Ngãi tại công vãn số 2061/CT-KTT1 ngày 8/9/2016, cụ thể như sau:

Trưòng hợp, Công ty cổ phần Hóa chất Quảng Ngãi ký hợp đồng mua hảng với bên bán “ Công ty cổ phần khoáng sản xây dựng Đồng Hới (trong hợp đồng quy định Công ty sẽ thanh toán hộ bên bán tiền vận chuyển cho bên vận chuyển và số tiền đó được cẩn tò vào công nợ). Căn cứ vào họp đồng giữa bên bán - bên vận chuyển và công vãn của bến bản đê nghi thanh toán hộ tiên vận chuyên, Công ty thực hiện thanh toán tiền vận chuyển cho bên vận chuyển bằng tiền mặt Cuối năm, Công ty vả bên bán có biên bản đối chiếu việc thanh toán hộ tiền vận chuyển và thực hiện cấn trừ công nợ thì: số tiền vận chuyển Công ty thanh toán hộ cho bên bán bằng tiền mặt dưới hai mươi (20) triệu đồng/lần theo giá đã có thuế GTGT và sau đó cấn trừ công nợ giữa hai bên đáp ứng điều kiện về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định, Công ty được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào và tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chiu thuế TNDN.

Tổng cục Thuế để Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi được biết

Nội dung Công văn 5587/TCT-CS Tại đây

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Bù trừ cộng nợ cho các khoản chi phí có đươc tính thuế TNDN

Bù trừ cộng nợ cho các khoản chi phí có đươc tính thuế TNDN

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo