Công văn xin gộp báo cáo tài chính vào năm sau

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 15/12/2016 5 phút đọc

Đối với các đối tượng đủ điều kiện gộp báo cáo tài chính theo quy định của Luât thuế và Luât kế toán, khi có nhu cầu muốn gộp báo cáo tài chính vào năm tiếp theo cần thực hiện nộp Công văn xin gộp báo cáo tài chính vào năm sau để tránh việc bị phạt hành chính vì hành vi không nộp báo cáo. Đại lý thuếCông Minh xin chia sẻ:

Công văn xin gộp báo cáo tài chính Tại đây

Công văn xin gộp báo cáo tài chính vào năm sau

CÔNG TY TNHH ABC

Số: 06/VC/2016

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2016

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

(V/v: Gộp báo cáo tài chính năm 2016 vào năm 2017)

Kính gửi: CỤC THUẾ HÀ NỘI

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY TNHH ABC Địa chỉ trụ sở : ……………………………………………………………………. Mã số thuế : ……………………………………………………………………. Người đại diện PL: ……………………………………………………………………. Ngành nghề kinh doanh: ………………………………………………………………. Do điều kiện của cơ sở kinh doanh chúng tôi mới thành lập từ ngày 06/10/2016, và tính đến thời điểm cuối cùng của kỳ báo 31/12/2016 có thời gian ngắn hơn 90 ngày phù hợp theo căn cứ vào Mục 4 điều 13 Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003 quy định về kỳ kế toán, và khoản 3 Điều 3 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về kỳ tính thuế cho phép doanh nghiệp cộng kỳ tính thuế vào năm tiếp theo năm 2017. Vì vậy Công ty chúng tôi làm công văn này thông báo cho Cục Thuế biết về việc Công ty sẽ thực hiện báo cáo tài chính của năm 2016 vào báo cáo tài chính năm 2017. Công ty chúng tôi xin cam kết thực hiện báo cáo năm tài chính năm tiếp theo 2017 đầy đủ sô liệu như đã thông báo ở trên.. Trân trọng kính báo! Đại diện theo pháp luật Giám đốc Mời các bạn xem bài viết liên quan
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Không nộp báo cáo tài chính phạt bao nhiêu?

Không nộp báo cáo tài chính phạt bao nhiêu?

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo